PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie II - OB2309035
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ANCH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309022, O02309022
Prerekvizity : OB2309019
Záměnnost : OB2309022, O02309022
Je neslučitelnost pro: OPNE2E101A, OB2309022, O02309022
Je prerekvizitou pro: OB2309036
Je záměnnost pro: OB2309022, OPNE2E101A, O02309022
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (25.06.2009)
Předmět Anorganická chemie II si klade za cíl v průběhu přednášek a seminářů seznámit posluchače s chemickými vlastnostmi prvků a jejich sloučenin počínaje prvky skupiny dusíku. Předpokladem pro tento předmět je znalost důležitých vlastností prvků v závislosti na poloměru atomů, které byly obsahem předmětů Anorganická chemie I a Obecná chemie. V průběhu dalších přednášek budou probírány jednotlivé skupiny kovových a nekovových prvků, základní charakteristiky skupin, vazebné možnosti, důležité reakce prvků a sloučenin a možnosti jejich přípravy. Snahou je umožnit studentům poznat a porozumět obecnějším jevům, které dávají do souvislosti elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul a iontů a jejich chemické chování. Podmínkou k ukončení kurzu je úspěšné absolvování písemného testu a následná ústní zkouška (látka Anorganické chemie I i II zároveň). Jde o prověření míry osvojení a porozumění znalostí uvedených v první části anotace.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (25.06.2009)

Jursík, F.: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT, Praha 2001.

Jursík, F.: Anorganická chemie kovů, VŠCHT, Praha 2002.

Banýr, J.: Základy anorganické chemie I. Díl, Karolinum, Praha 1999.

Banýr, J.: Chemie kovových prvků, PedF UK, Praha 2002.

Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganické chemie, SNTL, Praha 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (25.06.2009)

Okruhy ze zkoušce z Anorganické chemie I. a II.

1.Periodická soustava prvků a perodicita vlastností (atomový poměr, elektronegativita, ionizační energie).

2.Vodík ? postavení v periodickém systému, způsob vazby, výroba, příprava, vlastnosti a sloučeniny.

3.Kyslík ? postavení v periodickém systému, způsob vazby, násobné vazby, výroba, příprava, vlastnosti a sloučeniny.

4.Vzácné plyny ? charakteristické vlastnosti, chemie xenonu.

5.Halogeny ? postavení v periodickém systému a vztahy ve skupině (výlučné postavení fluoru), způsob vazby, volné halogeny a sloučeniny.

6.Síra, selen a tellur ? vzájemné vztahy prvků ve skupině, způsob vazby, tvorba cyklických sloučenin, volné prvky a sloučeniny.

7.Dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut ? vzájemné vztahy prvků ve skupině, způsob vazby, volné prvky a sloučeniny.

8.Uhlík, křemík, germanium ? vzájemné vztahy prvků ve skupině, způsob vazby, katenace, násobné vazby, oxidační stavy, volné prvky, molekulové formy uhlíku, sloučeniny, struktura a vlastnosti uhlovodíků.

9.Bor ? postavení boru ve skupině, způsob vazby, třístředové vzaby, volný prvek a jeho sloučeniny.

10.Obecné vlastnosti kovů, teorie kovové vazby, vodiče, polovodiče, izolanty, získávání kovů, chemické vlastnosti kovů, elektrochemická řada kovů.

11.Alkalické kovy ? postavení v periodickém systému, vlastnosti a získávání kovů, reakce prvků a sloučenin.

12.Prvky skupiny beryllia ? postavení v periodickém systému, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.

13.Kovové prvky skupiny boru ? postavení v periodickém systému, vlastnosti prvků a sloučenin, reaktivita.

14.Charakteristika přechodných prvků ? postavení v periodockém systému, elektronová konfigurace, charakteristické vlastnosti.

15.Koordinační sloučeniny ? charakteristika, názvosloví, povaha a typy vazby, prostorové uspořádání, spektrochemická řada ligandů a vliv na elektronové uspořádání komplexů, konstanta stability komplexu, součin rozpustnosti.

16.Prvky skupiny scandia, titanu, vanadu, chromu a manganu ? základní vlastnosti prvků a sloučenin.

17.Triády železa a platinových kovů ? výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků a sloučenin a jejich použití.

18.Prvky skupiny mědi a zinku ? výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučenin, použití.

19.Vnitřně přechodné prvky.

20.Všeobecné požadavky ? znalost kreslení mesomerních struktur elektronovými vzorci, hydridizace atomových orbitalů, elektronová konfigurace, teorie kyselin a zásad (Bronstedova, Lewisova), teorie molekulových orbitalů, tvary molekul a komplexů (VSEPR), iontový součin vody, rovnovážná konstanta, látky paramagnetické a diamagnetické, vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic, názvosloví.

Udělení zápočtu je podmíněno napsáním dvou seminárních testů (termín bude upřesněn na první přednášce či cvičení) tak, aby součet bodů z těchno testů byl alespoň 100. (Oba testy budou hodnoceny 100 body).

Pokud student tuto podmínku nesplní, má možnost dvou opravných souhrnných testů (jejich termíny budou upřesněny na konci semestru). Tyto testy budou hodnoceny 200 body a student musí získat opět alespoň 100 bodů.

Zkouška má část písemnou a ústní, ke zkoušce je možné se přihlásit až po udělení zápočtu. Aby mohl student přistoupit k ústní zkoušce, musí písemnou část vypracovat alespoň s 50% úspěšností.

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2010)

1. Obecné vlastnosti kovů, teorie kovové vazby, získávání kovů, chemické vlastnosti kovů.

2. Alkalické kovy, elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.

3. Prvky skupiny beryllia - elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.

4. Kovové prvky skupiny boru.

5. Charakteristika přechodných prvků, postavení v periodické soustavě prvků, elektronová konfigurace a charakteristické vlastnosti.

6. Koordinační sloučeniny, charakteristika, názvosloví, povaha vazby, prostorové uspořádání.

7. Prvky skupiny skandia, titanu, vanadu, chromu a manganu ? základní vlastnosti prvků a sloučenin.

8. Triády železa a platinových kovů, výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.

9. Prvky skupiny mědi a zinku - výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.

10. Vnitřně přechodné prvky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK