Jazyková cvičení II - OB2307002
Anglický název: Practical Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2307A02
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : OB2307001
Záměnnost : OB2307A02
Je prerekvizitou pro: OB2307003
Je záměnnost pro: OB2307A02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (03.02.2018)
Cílem kurzu je v návaznosti na kurz Jazyková cvičení I upevňování gramatických znalostí a postupné vyrovnávání úrovní komunikativní kompetence u jednotlivých studentů. Dále je věnována pozornost prohlubování a zkvalitňování komunikativní kompetence v mluveném a psaném německém jazyce a rozšiřování slovní zásoby. Oproti kurzu Jazyková cvičení I se tento kurz v mluveném projevu soustřeďuje na nácvik vedení diskuse a v jejím rámci na osvojování dovednosti kladení otázek, argumentace a objasňování vlastního názoru. Obsahem kurzu je opakování a systematické procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a struktur (opět v návaznosti na kurz Jazyková cvičení I).Kurs je ukončen zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (03.02.2018)

1. DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch IV. 2. přeprac. vydání. Praha: Polyglot, 2001.
2. SCHUMANN, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.
3. LUSCHER, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.
4. MENZEL, F.; HEŘMANOVÁ-MENZELOVÁ, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.
5. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.

6. KOITHAN, U. et al. Aspekte. Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch 1. Berlin und München: Langenscheidt, 2007.

7. Fertigkeitstraining B1, Nákladatelství Polyglot, Praha 2012, ISBN: 978-80-86195-51-3

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (03.02.2018)

Požadavky: 80% docházka, aktivní účast, domácí příprava, písemná i ústní zkouška (celkem 3 pokusy).

Předmětem zkoušky je znalost gramatiky a slovní zásoby probírané v prvních
šesti lekcích 4. dílu učebnice Sprechen Sie Deutsch?
Zkouška má písemnou i ústní část. Podmínkou jejího úspěšného složení je zvládnutí dvoudílného písemného testu i prokázání schopnosti rychle a správně reagovat v
ústní části.
V první části písemného testu, jejíž zvládnutí je podmínkou pro absolvování jeho druhé části, student prokáže schopnost tvořit tvary sloves haben, sein, werden, machen, arbeiten i modálních sloves. V druhé části písemného testu, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou pro absolvování ústní části, i v části ústní pak student prokáže zvládnutí probíraných gramatických jevů v širším kontextu.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (03.02.2018)

 

Überblick der durchgenommenen Grammatikaspekte:

28.2. Einführung

7.3. Konjunktiv I

14.3. Konjunktiv I

21.3. Indirekte Rede

28.3. Indirekte Rede

4.4.  Relativsätze

11.4. Modalverben und ihre kommunikative Funktion

18.4. Infinitivkonstruktionen

25.4. Infinitivkonstruktionen

2.5. Substantive und ihre grammatischen Kategorien

9.5. Abschluss