PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly ze světové literatury II - OB2304332
Anglický název: Highlights of the World Literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: VKSL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)
Přednáška sleduje vybrané problémy evropské a americké literatury s přímou nebo zprostředkovanou vazbou na český literární provoz.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)

M. Hilský: Modernisté, Praha 1995

Z. Hrbata: Romantismus a Čechy, Praha 1999

J. Pechar: Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999

Slovník světových literárních děl I., II. Praha: Odeon, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)

Dvousemestrální přednáškový kurs se zaměřením především na evropskou literaturu a kulturu v širokém rozpětí stěžejních problémů a vývojových etap: "od středověké epiky až po A. Camuse".

  • Středověká mentalita a literatura. Mytologická hrdinská epika, vznik, formy a významy rytířské epiky ( "chansons de geste", Tristan a Izolda), pojetí dvorské lásky a lyriky v románu a trubadúrské poezii, případ F. Villon
  • hlavní aspekty renesance: návrat k antice, pojetí osobnosti, humanismus; zobrazování světa a člověka v renesanční perspektivě; analogie v malířství, architektuře a literatuře; velké osobnosti, jejich názory a tvorba (Leonardo da Vinci, Rabelais, Montaigne, Cervantes, Shakespeare).
  • Klasicismus, baroko, rokoko, neoklasicismus, preromantismus (základní periodizace epochy a srovnání stylů); klasicistní řád v umění (pravidla a pravděpodobnost v soudobé dramatické tvorbě, klasicistní estetika) a barokní pohled na svět (J. Donne, B. Pascal); systém a formy literárních žánrů (N. Boileau), jejich představitelé (Corneille, Moliere, Racine); karteziánský racionalismus, anglický empirismus, osvícenství; obrat k nové estetice a novému myšlení (J.J. Rousseau)
  • Romantismus jako stylotvorný proud, jeho obecné rysy i odlišnosti v jednotlivých národních romantismech (německý, anglický, ruský, český); hlavní témata (individualismus, příroda, historismus, folklór) a poetika směru na příkladu několika vybraných autorů (Novalis, lord Byron, V. Hugo, K.H. Mácha aj.)
  • Podoby a cíle literárního realismu (zobrazování společnosti, jedince a lidských vášní v Balzakově a Dickensově estetice), psychologický román (Stendhal, Dostojevskij), naturalismus v literatuře (Zolův experimentální román)
  • Dekadence, symbolismus a "prokletí básníci" (vymezení, vztah a význam těchto označení) - konec 19. století jako kadlub směrů a stylů, z nichž se zrodila moderní literatura
  • Tři modely románového psaní 20. století, tři vize literatury (Kafka, Proust, Joyce); literární a umělecké směry (expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus); literatura a filozofické proudy: příklad existencialismu (Sartre, Camus); formy a podoby současné literatury (mj. "nový román", tzv. postmoderna a literatura).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK