PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly ze světové literatury I - OB2304106
Anglický název: Highlights of the world literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Josef Peterka, CSc.
Prerekvizity : OB2304103
Záměnnost : OB2304305
Je prerekvizitou pro: OB2304108
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (05.10.2020)
Interpretace světových literárních děl I. a II. (romány 20. století) Vyučující: PhDr. Josef Peterka, CSc. Vybrané kapitoly ze světové literatury I. a II. (aktualizováno v lednu 2015) Seminář se zaměřuje na interaktivně pojatý výklad nejvýznamnějších románů 20. století a je rozvržen do dvou semestrů. Na programu ZS je Hledání ztraceného času, Zámek, Odysseus, Stepní vlk, Milenec lady Chatterleyové, Pochod Radeckého, Netrpělivost srdce, Muž bez vlastností. Na programu navazujícího LS je Doktor Faustus, Na cestě, Doktor Živago, 1984, Sto roků samoty, Stanice Bouřná, Svět podle Garpa, Pražský hřbitov. Sledujeme obecnější kulturněhistorický kontext, antropologické dimenze i narativní inovace těchto románů; ve zvýšené míře se předpokládá autentická čtenářská orientace, kterou prezentují také hojné "mikrosondy" studentů zaměřené ke klíčovým aspektům obsahu i formy. Doporučená odborná literatura: Slovník světových literárních děl (Odeon 1988) - tam další odkazy Požadavky k zápočtu Přečísť v každém semestru alespoň dva probírané romány 1 minisonda/ max. věcná, úsporná a k uvedenému problému zaměřená informace cca 10 minut - na mnohomluvné rozklady není prostor, odevzdat písemně. Orientační zápočtový test Světová literatura/ romány 20. století test A 13 1. V několika promyšlených tezích se pokuste přiblížit (se zřetelem k obsahu, formě, čtenářské zkušenosti) jeden z přečtených románů, které jsme v semináři probírali (ale ne ten, jehož se týkal váš referát). 2. Určete, zařaďte, komentujte následující úryvek: Teorie a praxe oligarchického kolektivismu Emanuel Goldstein Winston začal číst: Kapitola I. Nevědomost je síla 3. Co vše naznačuje románový titul Doktor Faustus? Vybaví se vám podtitul? 4. Rozhodněte, ke kterému z probíraných románů přiléhá tvrzení: Integruje starobylost mýtů s intelektualismem sci-fi i konkrétní historismus s nadčasovostí. 5. V kterých probíraných románech je tematizována hrozba nesvobody, v kterých naopak rub neomezené svobody? Světová literatura/ romány 20. století test B 13 1. V několika promyšlených tezích se pokuste přiblížit (se zřetelem k obsahu, formě, čtenářské zkušenosti) jeden z přečtených románů, které jsme v semináři probírali (ale ne ten, jehož se týkal váš referát). 2. Určete, zařaďte, komentujte následující úryvek: Ještě než došel k poslednímu verši, stačil však pochopit, že z oné místnosti už nikdy nevyjde, neboť je souzeno, že ono město zrcadel (anebo zrcadlení) bude smeteno větrem a vymazáno z lidské paměti v okamžiku, kdy Aureliano Babilonia rozluští poslední pergamen, a všechno, co v nich stojí, že je neopakovatelné odevždy a navždy, poněvadž rodům, odsouzeným ke sto rokům samoty, se nové příležitosti na této zemi už nikdy nedostane. 3. Vysvětlete, v kterých probíraných románech jsou zdůrazněny specifické národní tradice či rysy. 4. Vybavují se vám některé symbolické významy či paralely z románu Doktor Živago? 5. Jaké literární prostředky či postupy v románu Na cestě umocňují (na rozdíl od běžných, prvoplánových autentických záznamů) estetický zážitek ? 2. Rozhodněte/ vysvětlete, k jaké metodologické koncepci/ literárněvědnému směru nejspíš přináleží následující úryvek z teoretické úvahy o románu: Román vypadá velmi jednoduše, když uvažujeme autora a vypravěče jako jeden a tentýž subjekt a když čas vyprávění považujeme za přirozený čas dnů a roků. Vše se poněkud komplikuje, když román začíná mýlkou, ale takřka bezděčně se propracovává k poznání této mýlky. To umožňuje, aby se na konci omylná struktura rozpadla a román přešel do ironického modu. Opravdové potíže však nastávají, když vezmeme v úvahu existenci romanopisce, který má všechna tato předběžná stadia za sebou, který je vyzrálým ironikem… Interpretace světových literárních děl I. Vyučující: Eva Blinková Pelánová Ph.D. anotace: Seminář Moderní světová literatura I (ZS) se bude věnovat interpretaci stěžejních děl z období cca 1800-1860, přičemž každé setkání bude věnováno konkrétnímu dílu, resp. určitému žánru. Seminář je zaměřen především na práci s textem, a to s ohledem na literárněhistorický kontext jednotlivých děl; v zimním semestru budeme dále diskutovat nad následujícími pojmy: romantismus, biedermeier, realismus, balada, óda, sonet, romantická ironie, fantastická povídka, dobové podoby psychologického a společenského románu. V semináři budeme pracovat především s ukázkami (k okopírování začátkem semestru); nejpozději k závěrečné atestaci je však nutné, aby se studenti s jednotlivými díly seznámili v plném rozsahu (viz povinná četba). podmínky atestace V LS by měl navázat seminář Moderní světová literatura II zabývající se obdobím cca 1860-1920. 1. Úvodní seminář: představení problematiky, plán na ZS. četba, podmínky k atestaci 2. Romantická lyrika I. Coleridge: Píseň o starém námořníku, Keats: Óda na slavíka; Novalis: Hymny noci I a II, Eichendorff Touha 3. Romantická lyrika II. Hugo: Dopis, Nerval: El Desdichado, Lamartine: Jezero, M. Desbordes-Valmorová: Čekání, Tichounké sbohem 4. Romantismus versus biedermeier K. J. Erben: Svatební košile, Bürger: Lenora 5. Puškin: Evžen Oněgin 6. Fantastická povídka E. T. A. Hoffmann: Zlatý kořenáč (+ Nerval a Chamisso - viz seznam povinné četby) 7. Goethe: Utrpení mladého Werthera 8. Thackeray: Jarmark marnosti NEBO Dickens: Nadějné vyhlídky 9. Stendhal: Červený a černý 10. Balzac: Ztracené iluze 11. Poe: Havran + Filosofie básnické skladby 12. Whitman: Stébla trávy Zpěv o mně (úryvky) Vybrané kapitoly ze světové literatury I ZS 2015/2016 paralelka - výuku zajišťuje KFJL Mgr. Milena Fučíková, PhD. Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF PhDr. Catherine-Ebert Zeminová, Ph.D. Kurz není určen studentům francouzštinářům druhým oborem. Kurz se zaměří především na francouzskou literaturu v kontextu literatury evropské a ve vztahu k literatuře české. Prostřednictvím studia reprezentativních úryvků děl kanonických autorů se zamyslíme nad postavením autora a jeho díla v proudu literární historie a charakterem daného uměleckého směru v širším kontextu. Budeme zároveň hledat odpověď na otázku, proč jsou tato díla trvalou součástí kulturního dědictví a proč i dnes stojí za to je číst a interpretovat. Požadavky na ukončení předmětu: průběžná příprava a četba doporučené literatury, závěrečné kolokvium nad seznamem studentovy četby - strukturované odpovědi na otázky vztahující se k obsahu kurzu a vlastní četbě studenta. Témat kurzu (podrobná anotace semináře včetně doporučené četby a úryvku k interpretaci bude studentům zaslána elektronicky alespoň týden před jeho konáním) : 1. "Mnohoznačné přátelství" Michela de Montaigne s Milanem Kunderou - srovnávací četba eseje renesančního s esejem moderním - žánrové, tematické, epochální vyhranění 2. Francouzská zpívaná lyrika - Francois Villon, Boris Vian, Georges Brassens, Jiří Dědeček - srovnávací četba středověké a moderní balady, žánrové, formální, historické vyhranění 3. Renesanční odkaz François Rabelaise - Úvod do francouzské renesance, četba ukázky Rabelaisova díla 3. Montesquieu, Rousseau, Voltaire - Osvícenské koncepce člověka, vzdělanosti, umění; filozofické snahy o nápravu společensko-politického řádu; "návrat k přírodě", filozofický optimismus versus jasnozřivá skepse racionalismu 4. Počátky francouzského romantismu. Význam Nervalova překladu Goethova Fausta. J. W. Goethe, Utrpení mladého Werthera a nástup evropského romantismu 5. Mme de Stael, François René de Chateaubriand - pojmenování nových tendencí v literatuře, nové žánry; "nemoc století" a první romantický hrdina; subjektivita a vzedmutí citů jako umělecká hodnota 6. Romantická poezie - Lamartine, Vigny, Hugo, Musset; srovnání s anglickou, českou a ruskou podobou romantismu - témata, formy, versologie 7. Romantické drama: Hernani (Hugo) a Lorenzaccio (Musset) - boj s klasicismem a zrod moderního divadla 8. Román v 19. století - žánrové a tematické rozrůznění: historický román - Hugo, Dumas; venkovský a výchovný román - G. Sandová versus B. Němcová a K. Světlá; společenský román - Balzacova Lidská komedie 9. Realismus jako metoda zobrazení skutečnosti; realistický román a povídka; Flaubert, Paní Bovaryová; Maupassant - realistická a fantastická povídka 10. Symbolismus - Symbol jako cesta k jiné skutečnosti; "prokletí básníci" a jejich podíl na proměnách literatury této přelomové epochy - Baudelaire, Verlaine, Lautréamont, Rimbaud
Literatura
Poslední úprava: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2013)

Literatura k semináři Evy Blinkové-Pelánové, Ph.D.

Povinná četba (kromě okopírovaných textů, s nimiž budeme pracovat v semináři, se k závěrečné atestaci předpokládá znalost následujících titulů v plné šíři; u děl, která jsou k dispozici v různých převodech, uvádíme preferovaného překladatele, resp. vydání):

Balzac, H. de: Ztracené iluze [Překlad M. Vlčka.]

Bürger, G. A.: Lenora, in: Balady, Praha: SNKLU, 1964.

Coleridge, S. T.: Píseň o starém námořníku, Praha: Fr. Borový 1949. [Překlad Josefa Palivce.] NEBO Píseň o starém námořníkovi, Praha: Odeon, 1984.

Dickens, Ch.: Nadějné vyhlídky. [Překlad E. Tilschové a E. Tilsche.]

Erben, K. J.: Svatební košile, in: Kytice.

Goethe, J. W.: Utrpení mladého Werthera. In: Utrpení mladého Werthera, Spříznění volbou, Praha: SNKLU, 1969.

Hoffmann, E. T. A.: Zlatý kořenáč, in: Zachýsek zvaný Rumělka, Zlatý kořenáč, Praha: SNKLU, 1961 NEBO In: Mistr Blecha, Praha: Odeon, 1976.

Chamisso, A. von: Podivuhodný příběh Petra Schlemihla, Praha: Odeon, 1981. NEBO Praha: SNKLHU, 1957.

Nerval, G. de: Aurelie, in: Sylvie, Aurelie, Praha: SNKLHU, 1957.

Poe, E. A.: Havran. Např. in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha: Odeon, 1990. [Budeme pracovat s překladem Rudolfa Havla. K dispozice také in: Utajené překlady, Praha: Torst, 1996]

Puškin, A. S.: Evžen Oněgin. Praha: Odeon, 1987. [Překlad Olgy Maškové. Jinak lze také překlad Milana Dvořáka.]

Stendhal: Červený a černý.

Thackeray, W. M.: Jarmark marnosti. [Překlad Aloyse Skoumala.]

Whitman, W.: Zpěv o mně. In: Stébla trávy, Praha: Odeon, 1969.

 

Další doporučená četba - jednotliví autoři a literárněhistorický kontext:

Slovníky spisovatelů národních literatur (vycházely v Odeonu a nově v nakl. Libri; obsahují přehledové předmluvy)

→ přehledové publikace k dějinám jednotlivých národních literatur:

česká - Holý, Janáčková, Lehár, Stich: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: NLN, 2008.

německá - Bahr (ed.): Dějiny něm. literatury, 3 sv., Praha: Karolinum, 2005-2007.

francouzská - Kopal: Dějiny fr. literatury, Praha: Melantrich, 1949.

ruská - xxx

anglická - Craig (ed.): Dějiny angl. literatury, 2 sv., Praha: SNKLU, 1963.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (05.10.2020)

seminář bude v ZS 2020 realizován na platformě MSTeams

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK