PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktická rétorika - OB2303V11
Anglický název: Practical Rhetorics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (07.02.2022)
Cíl kurzu: Vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka Obsah kurzu: Technika řeči, ortoepie, komunikace verbální a neverbální, projevy monologické a dialogické, etika argumentace, řečnické figury.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (07.02.2022)

nejsou

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (07.02.2022)

 

Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 2011. 

Hůrková - Novotná, J.; Šrámková, V.: Mluvený projev a přednes. Praha 1991.

HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Academia, 1995.

KLAPETEK, M.: Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008

KRAUS,J. Rétorika a řečová kultura. Praha : Karolinum, 2010.

KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha : Academia, 1998.

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.

Selucký, O. Logika pro střední školy. Praha: Fortuna 1995.

Szymanek, K.; Wieczorek, K.; Wójcik, A. Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Praha: H + H, 1994.

Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (07.02.2022)

Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Samostatná tvorba a prezentace textu. 

Požadavky k zápočtu:

1. účast 70 %, aktivní účast na semináři

2. alespoň jeden dílčí, přípravný řečový projev,

3. zdařilý závěrečný řečnický projev výkladového typu; projev musí být spisovný, připravený, ale nikoli čtený (může mít formu prezentace), délka projevu 10-15 minut. Před začátkem projevu odevzdá mluvčí vyučujícímu osnovu projevu. 

Závěrečný projev musí být pronesen nejpozději na posledním semináři.

 

  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK