PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Právo a management v oblasti ICT - OB1319503
Anglický název: Legal Issues and Management of ICT
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319512
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Irena Fialová, CSc.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}
Anotace -
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2015)
Cílem studijního předmětu je Právo a management v oblasti ICT seznámit studenty s příslušnými právními předpisy a konkrétními přístupy vztahujícími se k ochraně a užití autorských a průmyslových práv s důrazem na výuku, s licenční politikou včetně licenční politiky pro vzdělávací instituce a s právní problematikou vztahující se k aktivitám na internetu. Souběžným cílem studijního předmětu je dosáhnout u studentů základní orientace v oblasti managementu a řízení klíčových aktivit v rámci organizace a v možnostech využití informačních a komunikačních technologií v jednotlivých funkčních segmentech managementu. Zvláštní pozornost je též věnována specifikám školského managementu.
Literatura
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2015)

BOHÁČEK, M., JAKL, L. Právo duševního vlastnictví. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002.

HORÁČEK, R., ČADA, K.,HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : C.H. Beck, 2005.

JAKL, L. Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha : Metropolitní univerzita Praha,   2011.

Čada, Karel. Chránit/nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. 1. vyd. Plzeň : Alevia, 2014.

Šulc, P., Bartoš, A. Autorské právo: v otázkách a odpovědích. Praha : Pierot, 2012.

LUDVÍK, M., ŠTĚDROŇ, B. Právo v informačních technologiích. Kralice na Hané : Computer Media, 2008.

ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2003.

CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012.

POLČÁK, R. Právo na internetu, spam a odpovědnost ISP. Brno : Computer Press, 2007.

MATZNER, J. Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva. Ostrava : KEY Publishing, s.r.o. 2010.

Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo. 2. vyd. Brno : Computer Press, 2014.

Connelly Kohutová, R. Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2013.

ŠTĚDROŇ, B. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. Praha : Grada Publishing, 2009.

SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. C. H. BECK, Praha 2004.

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky.  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

MIKÁČ, J., PUŠKINOVÁ, M. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství: návody, správná i chybná řešení, vzory. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ H. A KOL. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada Publishing, 2007.

ŘEZÁČ, J. Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, 2009.

URBAN, J. 10 nejdražších manažerských chyb. Praha : Grada Publishing, 2010

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 468/2011 Sb., o některých službách informační společnosti (antispamový zákon)

Zákon č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu

Server Ministerstva spravedlnosti České republiky http://justice.cz

http://www.pravoit.cz

http://business.center.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2015)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2015)

Autorské právo

 • vymezení pojmů - nehmotný statek, průmyslové a duševní vlastnictví, autorské právo, autorské dílo,
 • vznik a systém autorských práv, autor a spoluautoři,
 • osobnostní a majetková práva, ochrana autorského práva,
 • zákonné omezení autorského práva (volné užití a zákonné licence - osobní potřeba, rozmnoženin pro předvádění, citace, odkazy na internetu,…) ,
 • výlučné právo na užití díla, právo sui genesis k obsahu databáze.

průmyslové vlastnictví

 • Know-how, goodwill,
 • nekalá soutěž, klamavá reklama
 • ochranná známka - vymezení pojmu, tvorba, druhy (slovní, obrazová, kombinovaná, prostorová),
 • práva a omezení vlastníka ochranné známky)
 • označení původu a zeměpisné označení.

Právo a internet

 • antispamový zákon,
 • doménová jména,
 • elektronický podpis,
 • smlouvy na internetu,
 • ochrana osobních údajů

Licence

 • licenční smlouvy - specifika, typy (výhradní, nevýhradní, sdružená, shrink-wrap licence, clik-on licence),
 • Creative Commons licence
 • licenční politika pro školy a akademické prostředí,
 • sofware - licencovaný, OEM, shareware, freeware, public-domain, open source
 • povinnosti poskytovatele a nabyvatele licence,
 • franchising.

Management

 • vymezení pojmu,
 • historický vývoj managementu a funkce manažera,
 • úrovně managementu
 • osobnost manažera - manažerské dovednosti, role manažera
 • vymezení jednotlivých manažerských funkcí - plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení, kontrola.

personální management a ICT

 • práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,
 • ochrana osobních údajů
 • kontrola zaměstnance prostřednictvím ICT
 • teleworking
 • zvyšování kvalifikace prostřednictvím ICT - počítačová gramotnost, ECDL.

Školský management

 • vzdělávací politika, řízení školství (školský management)
 • teorie řízení školy (management školy)
 • teorie řízení pedagogického procesu (třídní management)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní práce ve výuce.

Zpracování zápočtové práce na zadané téma v min. rozsahu 4 stran. Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě uvedených informačních zdrojů a volně šiřitelných komponent.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK