PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná fyzika - OB1319102
Anglický název: Applied Physics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI1I104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Bohuslav Rothanzl
Anotace -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2016)
Předmět Aplikovaná fyzika je jedním ze základních průpravných předmětů, jehož cílem je doplnit a prohloubit znalosti středoškolské fyziky tak, aby si studenti osvojili poznatky z vybraných partií fyziky a naučili se využívat fyzikální poznatky a zákony při aplikaci v elektrotechnice a výpočetní technice s ohledem na vybrané funkce počítačových technologií. Důraz bude kladen na témata praktická (metody zkoumání ve fyzice a experiment) a na vybraná témata mající aplikačně vztah do oblasti informačních technologií.
Literatura
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2016)

FEYMANN, F., LEIGHTON, L. Přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. - 3. díl. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 2000.
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : Prometheus, 2000.
KVASNICA, J. Matematický aparát fyziky. Praha : Academia, 1989.
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia - optika. Praha : Prometheus, 2013.
LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia - elektřina a magnetismus. Praha : Prometheus, 2013.
MACHÁČEK, M. Encyklopedie fyziky. Praha : Mladá fronta, 1995.
MYSLÍK, J. Elektrické obvody. Praha : BEN 1997.
Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Praha : Prometheus, 2001.
SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha : Prometheus, 2012.
SVOBODA, E., BEDNAŘÍK, M., ŠIROKÁ, M. Fyzika pro gymnázia - mechanika. Praha : Prometheus, 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2016)
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části (alespoň nad 60 %) je nutným předpokladem pro postup k ústní části zkoušky.
  • Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.
Sylabus -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2016)

• metody zkoumání ve fyzice a technice
• fyzikální veličiny a jejich měření
• základy kinematiky a dynamiky
• mechanická práce a mechanická energie
• mechanika tuhého tělesa
• mechanické kmitání
• mechanické vlnění
• elektrický náboj a elektrostatické pole
• elektrický proud
• magnetické pole
• elektromagnetické kmitání a vlnění
• optika
• termika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2016)

· Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů.

· Absolvování tří testů (zadávaných průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky s úspěšností nad 50 %.

· Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů.

· Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části (alespoň nad 60 %) je nutným předpokladem pro postup k ústní části zkoušky.

  Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK