PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář VII - O02304086
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics VII
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: LISE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (20.09.2005)

dle konkrétního zaměření semináře

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (18.09.2006)

Literární seminář VII - 5. semestr zimní semestr 2006/2007

Mgr. Drahoslava Pechova

Doba konání : Úterý 10-11 hod. (16,15 - 17,55), KL

Ruští spisovatelé světové literatuře

(Tematika a tvarové varianty prózy a poezie)

1. Podoba povídky ( realistická, impresionistická, existenciálně laděná ? )

A. Čechov : Černý mnich

I. Bunin : Antonovská jablka ; povídkový cyklus Temné aleje

I. Babel : Zapomenuté povídky. Korespondence

2. Román

M. Bulgakov : Bílá garda ( téma - ohrožení domova v dějinných událostech porevolučního

Ruska; kompozice filmového střihu)

3. Novela - groteskní prvky a fantastika

M. Bulgakov : Diaboliáda ; Osudná vejce ( Psí srdce)

4. Básnická povídka v moderní poezii

M. Cvětajevová : Poéma hory

Vyznání na dálku ( eseje )

5. Autobiografie

B. Chagallová : Hořící světla ( vzpomínky na dětství a dospívání v tehdejší ruské židovské

rodině ; setkání s M.Chagallem )

_____________________________________________________________________________

Literární seminář VII - 02304086x1e zimní semestr 2006/2007

PhDr. Anna Stejskalová

Doba konání : čtvrtek 2. - 3. hod. - 8.55 - 10.35 hod. , R205

Seminář je určen především studentům současného 2.cyklu studia oboru český jazyk a literatura. Jeho námětem bude Praha jako fenomén české literatury 19. a 20.století. Budeme sledovat obraz metropole a jeho proměny v čase, hledat příčiny proměn, vlivy, které k nim vedly. Východiskem nám vedle prozaických děl (např. J.Zeyera, J.Karáska ze Lvovic, K.M.Čapka-Choda, F.X.Svobody, V.Řezáče, M.Pujmanové aj.) budou i vzpomínkové práce ( např.A.Branalda, L.Reinerové) a soubory reportáží (např. E.E.Kische, G.Včeličky) - tituly upřesníme při prvním setkání.

Seminář bude ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti na seminářích, referátu a seminární práce, která bude mít podobu fotodokumentace míst a objektů na Starém a Novém Městě a Malé Straně majících vztah k literární historii i současnosti ( podrobnosti na základě dohody s vyučující).

Pokud počasí dovolí, budou součástí semináře literární vycházky.

______________________________________________________________________________

Literární seminář VII.
PhDr. Věra Brožová
Pondělí: 12-13 (18,05 - 19,45), R 106

Výběrový seminář

Lidové pobělohorské divadlo
Dvousemestrální cyklus věnovaný proměnám lidového divadla 17. a počátku 18. století. Dvě až tři přednášky doplněné zkouškami několika kratších her (Salička, Polapená nevěra, Komedie o svaté panně Dorotě), praktická práce s dobovým slovem, důraz na gestikulaci. Veřejná prezentace her cca v květnu 2007. Praktická zkušenost studentů s divadelním textem, nepůjde jen o amatérskou divadelní adaptaci, ale o pokus vcítit se do rolí dobových herců. Předběžné zkušenosti s divadlem u studentů vítány, ale v nejmenším nejsou podmínkou. Maximální počet studentů: 20

Ke studiu:

J. Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951

L. Sochorová, Sousedské divadlo českého obrození, Praha 1989

_______________________________________________________________________

Literání seminář VII.
Název: Literární kavárna aneb Současná česká literatura a literární kritika
Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr
Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Doba konání: 6, 7. hodina (12,35 - 14,15), R 003

Charakteristika kurzu:

Seminář je zaměřen na nejnovější českou literaturu a literární život, zároveň se ale bude orientovat také na nejrůznější podoby literární kritiky jako specifického způsobu myšlení o literatuře.

Seminář by měl byl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - probíhat diskusním a problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Předmětem diskusí budou zajímavé beletristické novinky, časopisy, noviny a další média, jejichž prostřednictvím jsou šířena literární díla a názory na ně, jakož i obecnější problematika kritického hodnocení uměleckých děl. Budeme se tedy věnovat otázkám typu: Co to je literatura? Co je to literární kritika? Jak se ?pozná" hodnota literárního díla? Jak odlišujeme pravdu a lež v literatuře? V jakém vztahu je literatura k náboženství a dalším různým formám ideologie? Tabu, sex a obscenita v literatuře? Autentické, spontánní a racionální v umění? Móda v literatuře? apod.

Konkrétní forma práce bude dohodnuta na prvním semináři. Nabízejí se rozmanité možnosti, od konvenčního semináře s ?referáty" (recenzemi a literárními eseji) na pedagogem zadaná témata, přes dialog nad těmi tématy, které si studentky a studenti sami ze zájmu vyberou, až po kolektivní pokus vydat ?zprávu o současném stavu české literatury" v podobě společně připravovaného vlastního časopisu či sborníku.

Důraz bude kladen na interpretaci děl a jevů literárního života, na schopnost své názory prezentovat v ústní i písemné podobě a třeba se pro ně pohádat s kolegy i vyučujícím.

.

Požadavky k atestaci: Aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů

Požadované vstupní znalosti: Umět číst, psát a případně i trochu myslet

_________________________________________________________________________

Literární seminář VII.
Název: Česká literatura 2. poloviny XX. století
Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry
Vyučující: PhDr. Pavel Janoušek, CSc
Doba konání: 8. -9. hodina (14,25 - 16,05), R 104

Charakteristika kurzu: Literárněhistorický seminář je doplňkem stejnojmenného cyklu přednášek věnovaného české literatuře ?éry socialismu" a literatuře sklonku 20. století. Seminář by měl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - pracovat problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Jednotlivé dvouhodinovky budou věnovány jednak klíčovým momentům dobového literárního života (např. instituce, časopisy a polemiky, učebnice), jednak literárním žánrům, samotným literárním dílům a jejich recepci v různých okamžicích. Pracovat by se přitom mělo metodou dialogu a vzájemné konfrontace předem nastudovaných poznatků jednotlivých účastníků kurzu. Důraz bude kladen na interpretaci historických faktů a literárních textů, na znalost dobového kontextu a na schopnost konfrontovat svůj čtenářský prožitek s literárněhistorickou perspektivou.

V letním semestru bude seminář pokračovat po jednotlivých významných autorech, a to dle vlastní volby studentů.

Požadavky k atestaci: aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů

Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a případně i trochu myslet

Základní tematické okruhy kurzu:
1) Historická a literárně historická charakteristika období

2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové)

3) Klíčová díla a klíčové polemiky

4) Proměny recepce - literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic

Povinná literatura:
Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989; I. 1945-48, II. 1948-58, III.

1958-69, in: www.ucl.cas.cz/texty.html

Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1989, ed. Michal Přibáň, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001-2005.

Z další literatury:
Hanuška, Petr - Novotný, Vladimír: Česká literatura ve zkratce 4. Období od poloviny 40. let 20. století do současnosti, Praha: Brána - Knižní klub, 2001.

Holý, Jiří: Česká literatura 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století), Praha: Český spisovatel 1996, též in Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny 1998

Chvatík, Květoslav: Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy, Praha: Pražská imaginace, 1991

Machala, Lubomír: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy, Praha: Brána, 2001.

Měšťan, Antonín: Česká literatura 1785-1985, Toronto: Sixty-Eight Publishers 1987

: Kniha a český exil 1949-1990, Praha: Torst, 1995 Zach, Aleš

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK