PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Morfologie ČJ - O02303004
Anglický název: Czech Morphology
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: MOČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Robert Adam, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303003
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Forma zkoušky: písemná Anotace: Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny. Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy. Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Literatura:

BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006.

Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994.

ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha: SPN, 1972.

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Forma zkoušky: písemná

Anotace: Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny.

Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy.

Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK