PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paleoantropologie a evoluční antropologie - O02302044
Anglický název: Palaeoanthropology and evolutionary antropology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2302020
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: PAEA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Záměnnost : ON2302020
Anotace -
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)
Přednášky z paleoantropologie a evoluční antropologie jsou zaměřeny na základní teoretické i paleobiologické problematiky evoluce člověka a jeho předků. Teoretické aspekty fylogeneze primátů jsou presentovány s důrazem jak na vlastní evoluci hominidů, tak i na evoluci jednotlivých skupin primátů a postavení hominidů v rámci primátů. Zvláštní pozornost je věnována klíčové problematice v evoluci člověka a jeho předků, tedy vzniku a evoluci homininů a hominizačnímu procesu a jeho ekologickým aspektům. Studenti jsou podrobně seznamováni s evolucí rodu Homo a jeho jednotlivých druhů, biologické a kulturní diversifikaci druhu Homo sapiens od paleolitu až do neolitu. Závěrečná část je věnována často opomíjenému a podceňovanému tématu a to kolonizaci světa člověkem a jeho předky včetně problematiky neolitického osídlování Evropy. Jedním z důležitých cílů je na osvojení si nových teoretických poznatků, včetně nejdůležitějších badatelských metod. Součástí přednášek jsou i videofilmy týkající se rekonstrukce prehistorických populací člověka doplněné odborným komentářem a diskusí se studenty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Teoretické i praktické zvládnutí poznatků z paleoantropologie a hlubší rozbor otázek evoluční antropologie

Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Bisborough A., 1995: Human evolution. Blackie Academic and Professional, London.

Bogucki P., 1999: The Origins of Human Society. Blacwell Publishers, Malden, Oxford.

Bridges P. S., 1995: Skeletal biology and behavior in Ancient humans. Evolutionary Anthropology, 4: 112 - 120.

Conroy G. C., 1990. Primate Evolution. W. W. Norton and Company, New York.

Conroy G. C., 1997. Reconstructing Human Orignis. W. W. Norton and Company, New York.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology. Longman Scientific and Technical, Harlow.

Foley R. A. 1995: The adaptive legacy of human evolution: A search for the environment of evolutionary adaptedness. Evolutionary Anthropology 4: 194 - 203

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Hawks J. D., Wolpoff M. H., 2001: The four faces of Eve: hypothesis compatibility and human origins. Quaternary International 75: 41 ? 50.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Kruk J. and Milisauskas S., 1999: The Rise and Fal of Neolithic Societies (Rozkwit i upadek spoleczenstw rolniczych neolitu). Istitut Archeologii i Etnografii PAN, Krakow.

Leigh S. R., 1995: Ontogeny and the evolution of body size dimorphism in primates. Anthropologie, 33: 17 - 28.

Marks J., 1994: Human Biodiversity. Genes, Races, and History. Aldan de Gruyter, New York.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McHenry H. M., 1992 b: How big were early hominids. Evolutionary Anthropology, 1: 15-20.

Piontek J. and Marciniak A. 1990: Biocultural Perspectives on Ecology of the Prehistoric Population from Central Europe. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.

Pleiner R. a A. Rybová, 1978: Pravěké dějiny Čech. Academia, Praha.

Přívratský V. 2003. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha.

Richards M., 2003: The Neolithic Invasion of Europe. Annu. Rev. Anthropol. 2003, 32:135 ? 162.

Senut B., Coppens Y. (Eds.) 1991: Origines de la Bipédie chez les Hominidés (Cahiers de Paléoanthropologie), pp.143-158. C.N.R.S., Paris.

Shea B. T., 1995: Ontogenetic scaling and size correction in the comparative study of primate adaptations. Antrhopologie, 33: 1- 16.

Sládek V., 1999: O původu anatomicky moderního člověka (H. sapiens sapiens): Přehled teorií a modelů. Archeologický ústav AV ČR v Brně, Přehled výzkumů 39 (1995-1996): 35-45.

Sládek V., 1997: DNA neandertálce. Ztratili jsme příbuzného? Vesmír 76: 568 ? 569.

Sládek, V., Galeta, P. & Blažek, V. (eds.), (2003): Evoluce a antropologie recentních populací. Sborník příspěvků panelu 21. kongresu SVU. Nakl. Aleš Čeněk, Plzeň,

Sládek V., Svoboda J., Škrdla P. 1997: Hledání počátků moderního člověka. Vesmír 76: 559-569.

Stloukal M. a kol., 1999. Anthropologie: Příručka pro studium kostry. Národní museum, Praha.

Svoboda J. 2001: Paleolit a mesolit. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 ? Evoluce, ekologie a chování primátů ? Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 ? Catarrhina ? opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata, V., 2003: Paleoantropologie ? Stručný přehled fylogeneze hominidů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Wood B. A., 1992: Origin and Evolution of the Genus Homo. Nature, 355: 122-130.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Sylabus
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

1) Paleoantropologie a evoluční antropologie, archeologie a paleoekologie, modely v evoluční antropologii, primátologie a evoluční antropologie, fosilní doklady o evoluci vyšších primátů, paleontologické a neontologické doklady, význam genetických studií pro evoluční antropologii.

2) Teoretické aspekty fylogeneze vyšších primátů a základní adaptivní mechanismy, adaptivní strategie vyšších primátů, životní formy a speciace, základní přehled fylogeneze primátů a otázka vzniku hominidů, paleoekologie a stratigrafie ve fylogenezi primátů, základní ekologické události a adaptivní a exaptivní radiace a kolonizace jednotlivých regionů ve fylogenezi vyšších primátů

3) Vznik primátů a teorie evoluce primátů, fylogeneze primátů v paleogénu, Archiprimates a raní primáti, vznik vyšších primátů - asijští eocéní Anthropoidea - nejstarší vyšší primáti, nejstarší formy hominoidů, význam naleziště Fayum, nové nálezy z arabského poloostrova a jihovýchodní Ázie, adaptivní radiace svrchně oligocéních primátů - Parapithecidae a Propliopithecidae, fylogeneze nejstarších antropoidních primátů, vznik lidoopů a opic, nejstarší hominoidi a jejich adaptivní radiace.

4) Evoluce hominoidů na přelomu oligocénu a miocénu, fylogenetická pozice rodu Aegyptopithecus, adaptivní radiace hominoidů ve spodním miocénu ? Procosulini a Afropithecini, Proconsulinae a Victoriapithecinae - diversita spodně miocéních primátů a vznik a vývoj středně miocénních hominoidů a jejich adaptivní radiace - velikostní a drhuhová diversita spodně miocénních hominoidů.

5) Evoluce primátů ve středním miocénu - Kenyapithecus, sivapitéci a ?ramapitéci?, Keanyapithecus jako předek pokročilých hominioidů, evoluce hominoidů v Africe, Asii a Evropě -adaptivní radiace primátů ve svrchním miocénu, pliopitéci a oreopithéci, základní rozdíly mezi spodně a středně miocéními a svrchně miocéními hominoidy, fylogenetická pozice sivapitéků, Dryopithecus nové názory na jeho rozšíření a význam ve fylogenezi primátů, Ouranopithecus jako předek hominidů

6) Vznik pokročilých hominoidů, vznik hominidů, jejich diverzita a nejstarší nálezy hominidů, lidoopi a nejstarší Homininae, základní znaky hominidů a mechanismy hominizačního procesu, biologické, biosociální a sociální faktory hominizace, bipední lokomoce, její adaptivní a ekologický význam, ekologické modely evoluce hominidů.

7) Nejstarší australopitéci a jejich první adaptivní radiace, ancestrální a pokročilé znaky nejstarších australopitéků, bipedie a encefalizace prvních australopitéků, systematika a rozšíření nejstarších hominidů, doklady pro bipedii a encefalizaci, Orrorin tugenensis a Australopithecus (Ardipithecus) ramidus a jejich fylogenetická pozice, evoluce hominidů ve mio-pliocénu a spodním pliocénu. Diversita a adaptace archaických australopitéků (A. anamensis, A. afarensic, Kenyanthropus)

8) Druhá adaptivní radiace hominidů - vznik ?robustních? australopitéků a rodu Homo ekologické a evoluční hypotézy, nejstarší robustní australopitéci - Australopithecus aethiopicus a jeho fylogenetická pozice, robustní a gracilní australopitéci - podobnosti rozdíly, vznik rodu Homo ve středním pliocénu, první kamené nástroje, australopitéci a rod Homo - základní charakteristiky a diferenciace, hlavní příčiny a faktory jejich diversity.

9) Fylogeneze rodu Homo - základní znaky rodu Homo a jejich vývoj, fylogenetický význam Australopithecus garhi, systematika raných forem rodu Homo, Homo habilis a Homo rudolfensis, Homo ergaster a Homo erectus, Homo erectus ve spodním paleolitu a jeho diferenciace, Homo heidelbergensis nebo archaický Homo sapiens, modely vývoje rodu Homo - multiregionální a ?Out of Africa? modely, evoluce velikosti těla, proporcí a encefalizace u rodu Homo.

10) Evoluce velikosti těla a základních proporcí raných hominidů, sexuální dimorfismus a základní ekologické parametry raných hominidů, encefalizace a potravní adaptace raných hominidů, ekologie lidoopů a opic jako model pro rekonstrukci ekologie raných hominidů, postavení hominidů v ekosystémech v jednotlivých fázích evoluce hominidů

11) Lidoopi a hominidé, nové poznatky o chování a sociální struktuře lidoopů, možnosti jejich využití při poznávání evoluce hominidů, analogie mezi lidoopy a člověkem biomechanika, morfologie, etologie, výzkum lidoopů v zajetí a ve volné přírodě, schopnosti lidoopů a jejich reálné možnosti, genetická příbuznost lidoopů a člověka - specifické rysy variability genomu lidoopů

12) Paleoantropologie a behaviorální ekologie, základní ekologické adaptace hominidů, ekologické aspekty fylogeneze hominidů, adaptivní radiace primátů v pliocénu a ve spodním pleistocénu, primatologické modely hominizačního procesu. Evoluce materiální kultury a její význam, kulturní adaptace hominidů, synergismus faktorů hominizačního procesu, evoluce sociálních vzorců chování

13) Přehled teorií fylogeneze hominidů, evoluční versus fylogenetická systematika a teorie fylogeneze, nové názory na vznik a vývoj raných hominidů, teoretické názory na příčiny vzniku a vývoj rodu Homo, evoluční antropologie a molekulárně antropologické doklady o evoluci hominidů. Kolonizace světa hominidy - jednotlivé etapy kolonizačních vln, biogeografie kolonizace a diversita hominidů a paleontologické doklady, perspektivy evoluční antropologie a paleoantropologie.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.02.2008)

Přednostně pro studentky a studenty, kteří absolvovali kurz primatologie. V případě volných mist mají přednost studentky a studenti, kteří absolvovali kurz fyzické antropologie. Nedoporučuje se pro studentky a studenty, kteří nesložili souborné nebo bakalářské zkoušky z biologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK