PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biologie II - O02302031
Anglický název: Didactics of Biology II
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2302005
Staré označení: DIBI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Záměnnost : ON2302005
Je záměnnost pro: ON2302005
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (09.12.2010)
Obsahem kurzu jsou základní témata z didaktiky biologie, geologie a environmentalistiky se zaměřením na výuku biologie, geologie a environmentální výchovy na středních školách. Po absolvování kurzu by se měl studující orientovat ve školských dokumentech platných v ČR, ve formách a metodách vhodných pro výuku jednotlivých témat z uvedených oborů včetně didaktických zásad, měl by znát učebnice biologie a geologie dostupné v ČR a vyjmenovat hlavní kritéria výběru učebnic, měl by být schopen zvolit vhodný materiál a učební pomůcky pro výuku konkrétního tématu, vypracovat písemnou přípravu na hodinu, znát způsoby kontroly výsledků výuky, vytvořit didaktický test a navrhnout jeho klasifikaci. Měl by vysvětlit způsob organizace maturitní zkoušky z biologie. Měl by znát možnosti zapojení středoškolských studentů do různých forem zájmové odborné činnosti. Měl by být schopen komplexně zorganizovat výuku na dané téma pro danou skupinu studentů.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (06.04.2009)

Altmann, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN, 1975.

Maňák, J. - Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.

Mojžíšek, L. Vyučovací metody. Praha: SPN, 1998.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.

Švec, V. - Filová, H. - Šimoník, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2006.

Chráska, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85931-68-0.

Kalhous, Z. - Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (06.04.2009)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je docházka na cvičení (povolena je 1 absence), prezentace zadaného úkolu na semináři v daných termínech a úspěšné ústní zkoušení. Do výsledné známky bude započítána úroveň zvládnutí zadaného úkolu a jeho prezentace a úroveň teoretických znalostí.

Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (06.04.2009)

1. Hierarchie vzdělávacích dokumentů v ČR. Národní program vzdělávání, RVP G, ŠVP.

2. Standard vzdělávání na čtyřletém gymnáziu. Učebními dokumenty pro gymnázia: Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem.

3. RVP G - cíle gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, průřezová témata.

4. Vzdělávací oblast Člověk a příroda - cíle a obsah vzdělávacího oboru Biologie.

5. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví - cíle a obsah vybraných částí vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

6. Průřezové téma Environmentální výchova - cíle, obsah a možnosti zařazení do výuky biologie.

7. Rámcový učební plán. Tvorba ŠVP, její metodická podpora. Tvorba ročního tematického plánu.

8. Učebnice a ostatní literatura pro výuku biologie.

9. Organizační formy výuky biologie.

10. Metody výuky na SŠ.

11. Maturita - nové pojetí závěrečné zkoušky.

12. Podvádění studentů, strategie učitele k jeho minimalizaci v jednotlivých formách a metodách výuky biologie.

13. Zájmová odborná činnost z oboru biologie, geologie a ekologie - SOČ, Biologická olympiáda, Ekologická olympiáda.

Tematický plán cvičení

1. Seznámení se vzdělávacími dokumenty a učebnicemi biologie pro SŠ.

2. Samostatné mikrovyučování, případně další výstupy dle zadání vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK