PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-psychologické poradenství - O02213043
Anglický název: Educational and Psychological Counselling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: PPPO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Speciální otázky psychologie
Je záměnnost pro: ONPP13040
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Anotace kurzu: Cílem kurzu je poskytnout studentům všeobecně vzdělávacích předmětů informace vzniku a vývoji pedagogicko-psychologickém poradenství, o současném poradenském systému a nových trendech v poradenství. Studenti se seznamují s odbornými činnostmi a úkoly jednotlivých poradenských článků (výchovný poradce, školní psycholog a speciální pedagog, PPP, SPC, SVP, IPPP) a s nejčastěji řešenými problémy žáků základních škol, zejména žáků staršího školního věku.
Literatura
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)

DRAPELA, V. Vybrané poradenské směry. Praha: UK, 1995.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HRABAL, V ST., HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1998.

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

VOJTÍK, V.; MACHOVÁ, J.; BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ č. 1 - 34. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Praha, IPPP 1994 - 2002.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ č. 35-50. Zpravodaj IPPP ČR. Praha, IPPP 2002-2007.

Sylabus
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)

Poradenství v systému psychologických disciplín.

Vznik a vývoj výchovného poradenství ve světě a u nás.

Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství, legislativa, nové trendy v poradenství.

Činnosti a kompetence jednotlivých článků poradenství ve školství: školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog; pedagogicko-psychologické poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, Institut pedagogicko-psychologického poradenství.

Odborné činnosti PPP a SPC: diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost.

Nejčastější poradnami řešené problémy staršího školního věku: profesionální volba a volba vzdělávací cesty, vývo-jové poruchy učení a chování, otázka špatného prospěchu, neurotické obtíže, agresivní a asociální chování, vývojo-vé obtíže a krize rodičovské autority.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK