PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie TK a antropomotorika II - O01320148
Anglický název: Physical culture theory and anthrophomotorics II.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 22 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: TTKA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Tělesná a pracovní výchova pro postižené
Učitelství > Tělesná výchova
Prerekvizity : O01320147
Je neslučitelnost pro: OK0620148
Je záměnnost pro: OK0620148
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (21.09.2023)
Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Motorika člověka. Pohyb a tělesná cvičení. Pohybové schopnosti, jejich rozvoj a diagnostika. Pohybové dovednosti. Motorické učení. Somatotypy. Tělesná výchova její funkce, cíle a systém. Sport a sportovní trénink. Pohybová rekreace, pohybové režimy. Zdravotní a didaktické aspekty pohybových aktivit. Systémový přístup v rámci výzkumných metod v kinantropologii. Somatotypologie jakožto ukazatel výkonnosti jedince. Finální a procesuální stránka tělesných cvičení v režimu motorického učení. Vše v aplikaci na specifika studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem je osvojení základních pojmů, definic v antropomotorice a základní orientace v hlavních tématech antropomotoriky a teorie tělesné kultury.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (12.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ3ZWZmNWMtOGVlNy00YTgxLWJjNDAtN2E3MTE2YTIyMzYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22515533f9-5bf9-4748-b9b7-25e6a7f717ee%22%7d

 

Literatura -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 2012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění, výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. str. 56 - 62.
Slepičková,I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Požadavky na absolvování předmětu (tzn. zkoušky) vychází jednoznačně z obsahu, resp. sylabu tohoto předmětu, z anotace a doporučené literatury v charakteristice předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

                                                              

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (21.09.2023)

Systémové pojetí tělesné kultury, tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní subsystémy TK. Systém základních pojmů TK. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, jejich strukturální, procesuální a finální stránka. Tělesná zdatnost a tělesná výkonnost. Zdravotně orientovaná zdatnost. Sportovní výkon. Motorické schopnosti, jejich biologický základ, struktura a testování. Motorické dovenosti a jejich testování. Somatotypy a jejich využití. Problematika výkonnostního sportu dětí a mládeže. Pohybová rekreace dětí a mládeže. Kinantropologie jako vědní obor a přínos dílčích disciplín k utváření teorie tělesné kultury. Systémový přístup v rámci výzkumných metod v kinantropologii. Somatotypologie jakožto ukazatel výkonnosti jedince. Finální a procesuální stránka tělesných cvičení v režimu motorického učení. Vše v aplikaci na specifika studia.

Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (12.11.2013)Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.10.2020)

1. Zpracování a prezentace seminární práce.
2. Vědomostní test.

V případě zavedení distanční formy výuky dojde k eliminaci aktivní účasti na výuce a pro studenty budou v systému Moodle studijní materiály pro zakončení předmětu (pokud by tedy nebylo možné zakončit předmět standardním způsobem).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK