PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ontogenetická psychologie - O01213015
Anglický název: Ontogenetic Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0Q115A
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ONPS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Základy psychologie
Prerekvizity : O01213014
Je neslučitelnost pro: OK0613128
Je prerekvizitou pro: O01213021
Je záměnnost pro: OK0613128
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2014)
Anotace: Cílem kurzu je pochopení vývoje jednotlivce a jeho závislosti na podmínkách a zákonitostech vývoje, charakteristika jednotlivých vývojových etap s přednostním zaměřením na vývoj v raném dětství, předškolní věk, problematiku školní zralosti a období dospívání.
Literatura
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2014)

Doporučená literatura:
Dittrichová,J., Papoušek,M.,Paul,K., Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada,
Praha 2004
Erikson,E.H., Životní cyklus rozšířený a dokončený, nakl. Lidové noviny, Praha 1999
Heidbrik, H., Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
Langmeier,J., Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek, P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J., Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Portál, Praha 1997
Pouthas,V., Jouen,F., Psychologie novorozence, Grada, Praha 2000
Pražská skupina školní etnografie, Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy, Karolinum,
Praha 2005

Průcha,Jan, Dětská řeč a komunikace, Portál Praha
Říčan,P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Stuart-Hamilton,I., Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Siegel,D.J., The Developing Mind, The Guilford Press,NY,London 1999
Stern,D.N.,Interpersonal world of human infant, Basic Books, New York 1985
Trpišovská,D.,Vacínová,M., Ontogenetická psychologie,UJEP Ústí nad Labem, 2006
Trpišovská, D., Vývojová psychologie pro studenty učitelství, UJEP Ústí n.L. 2001
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, Praha UJAK 2010
Vágnerová, M., Vývojová psychologie, Portál Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (22.03.2014)

Studenti budou zkoušeni písemným testem.
Požaduje se nejem perfektní znalost odborné terminologie,
ale i porozuměmí a aplikace poznatků do pedagogické praxe.

 

Tematické okruhy ke zkoušce:

předmět vývojové psychologie, hlavní úkoly

význam ontogenetické psychologie pro učitele

metody používané ve vývojové psychologii

vývoj psychiky

podmínky vývoje,  rozdíly v  teoretických přístupech k hodnocení významu podmínek vývoje

vývojové zákonitosti

periodizace vývoje (periodizační systémy, vývojový mezník, vývojové úkoly, vývojová krize, senzitivní fáze)

charakteristika jednotlivých etap vývoje ( od početí až po stáří)

pohybový vývoj dítěte

vývoj poznávacích procesů

vývoj citů a sociálních vztahů

morální vývoj

 hra a dětská kresba a její vývoj

připravenost na vstup do školy a její diagnostika

Sylabus
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (21.03.2014)

Přednášky z ontogenetické psychologie jsou doplněny kurzem Cvičení z ontogenetické psychologie.

Obsahy obou kurzů se proto navzájem doplňují.

Hlavní témata přednášek:

Předmět vývojové psycholodie, hlavní úkoly vývojové psychologie, význam ontogenetické psychologie pro učitele.

Pojem vývoj, determinace vývojových změn, podmínky vývoje.  Zrání a učení jako hlavní vývojové procesy

Hodnocení významu podmínek v různých teoretických konceptech. 

 Zákonitosti vývoje v ontogenezi.

Ontogeneze - podmínky a zákonitosti vývoje

Periodizace vývoje - důvody, problémy, periodizační systémy, vývojové mezníky.

Vývojové úkoly, vývojová krize, senzitivní fáze ve vývoji.

Raný vývoj dítěte (prenatální období, novorozenec, nemluvně, batole)

Předškolní věk

Dětská hra, její význam a vývoj.

Dětská kresba a její vývoj.

Vstup do školy, kritéria připravenosti na školu a jejich diagnostika.

Vývoj poznávacích procesů (vnímání, pozornost, paměť myšlení, řeč) od narození do dospívání

Vývoj citů a sociálních vztahů od narození do dospívání.

Tělesný vývoj mladšího žáka.

Vývoj motoriky v mladším školním věku

Intelektuální vývoj mladšího žáka.

Změny v citech a sociálních vztazích v mladším školním věku.

Osobnost mladšího žáka.

Dospívání a jeho dva stupně (puberta, adolescence)

Rozdíly ve vývoji mezi chlapci a dívkami.

 Specifika vývojových změn v období dospělosti, kritéria dospělosti, vývojové etapy v dospělosti.

Vývojové změny ve stárnutí a stáří

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK