PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná teorie relativity - NTMF111
Anglický název: General Theory of Relativity
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF111/
Garant: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (10.05.2019)
První semestr kursu obecné relativity a jejích aplikací v astrofyzice a kosmologii. Úvod do obecné teorie relativity: princip ekvivalence a princip obecné kovariance, paralelní přenos a rovnice geodetiky, gravitační frekvenční posun; křivost, tenzor energie a hybnosti a Einsteinův gravitační zákon. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic, pojem černé díry. Homogenní a izotropní kosmologické modely. Pro 3. roč. bakalářského studie se zaměřením na TF a AA a pro 1. roč. navazujícího magisterského studia oboru MOD.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (24.04.2020)

Ústní zkouška.

V r. 2020 může být v řadě případů nutné zorganizovat zkoušení distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace, podrobnosti dohodne vyučující přímo se studenty.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (14.02.2022)
  • Bičák J., Semerák O.: Relativistic Physics (online lecture notes)
  • Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru (skriptum SPN, Praha 1984)
  • Schutz B.: A First Course in General Relativity, 2nd ed. (Cambridge Univ. Press, Cambridge 2009)
  • Stephani H.: Relativity: An Introduction to Special and General Relativity, 3rd ed. (Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004)
  • Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)
  • Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)
  • Videozáznamy přednášek
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (24.04.2020)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

(Pro rok 2020 platí látka probraná na videozáznamu kursu.)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (14.02.2022)
Úvod.
Teorie gravitace ve fyzikálním obrazu světa. Vývoj názorů na prostor, čas a gravitaci. Přehled hlavních východisek, předpovědí a aplikací obecné teorie relativity. Připomenutí formalismu ze speciální teorie relativity (přednáška OFY023).

Výchozí principy a jejich aplikace.
Princip ekvivalence, jeho různé formulace a odpovídající experimenty. Princip obecné kovariance ('obecné relativity') a tenzorový zápis rovnic. Paralelní přenos; afinní konexe a Christoffelovy symboly. Rovnice geodetiky a její newtonovská limita. Dilatace času a frekvenční posun v gravitačním poli, newtonovská limita: statický případ a případ s obíhajícím satelitem. Kovariantní derivace: zavedení kovariantní a absolutní derivace, zápis rovnice pro paralelní přenos a rovnice geodetiky.

Křivost.
Riemannův tenzor křivosti, jeho symetrie, geometrický a fyzikální smysl (neintegrabilita paralelního přenosu, rovnice geodetické deviace). Bianchiho identity. Ricciho tenzor a skalární křivost.

Tenzor energie a hybnosti a zákony zachování.
Tenzor energie a hybnosti pro nabitý nekoherentní prach a (jeho) EM pole. Ideální tekutina: zákony zachování, Eulerova pohybová rovnice a rovnice kontinuity; podmínky hydrostatické rovnováhy.

Einsteinův gravitační zákon.
Motivace. Princip jednoduchosti, princip minimální vazby. Odvození Einsteinových rovnic na základě význačnosti Riemannova tenzoru, Bianchiho identit, zákonů zachování a newtonovské limity teorie. Otázka kosmologické konstanty. Vlastnosti Einsteinových rovnic. Princip minimální vazby.

Lieova derivace a prostoročasové symetrie
Vektorové pole a jeho tok, přirozený pojem přenášení skalárů a vektorů a jeho souřadnicové vyjádření. Lieova derivace a prostoročasové izometrie, základní vlastnosti Killingových vektorových polí.

Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic.
Metrika pro sféricky symetrický prostoročas, Birkhoffův teorém. Základní vlastnosti Schwarzschildovy metriky, Schwarzschildova černá díra - horizont, singularita. Pohyb volných testovacích částic ve Schwarzschildově prostoročasu - konstanty pohybu, efektivní potenciály, záchyt a únik částic; porovnání s keplerovským pohybem v newtonovském centrálním gravitačním poli.

Relativistická kosmologie.
Základní observační údaje o vesmíru jako celku - rozložení hmoty, Hubbleův vztah, reliktní záření, 'big bang'. Popis 'kosmické tekutiny', homogenita a izotropie vesmíru a zavedení synchronního souřadného systému. Prostorová geometrie na nadplochách homogenity a Friedmannova-Lemaitreova-Robertsonova-Walkerova metrika. Role látky a záření. Einsteinovy rovnice a základní kosmologické modely - kvalitativní diskuse. Friedmannovy kosmologické modely. Kosmologie v řeči 'Omega-faktorů'.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK