PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Proseminář teoretické fyziky I - NTMF069
Anglický název: Introductory Seminar on Theoretical Physics I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF069
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (03.05.2004)
Proseminář je koncipován jako doplněk přednášky Teoretická mechanika (OFY003). Jeho smyslem je prohloubit a rozšířit pojmy a metody analytické mechaniky. Posluchači se seznámí jak s moderními matematickými přístupy, tak s vybranými fyzikálními tématy. Jádrem semináře je zavedení a pochopení "bezsouřadnicového zápisu" Lagrangeova a Hamiltonova formalismu v jazyce diferenciální geometrie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (13.10.2017)

Zápočet se uděluje na základě úspěšně absolvovaného závěrečného písemného testu z témat, které byly v daném akademickém roce probrány.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (06.10.2005)

V.I.Arnold: Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer, New York, 1978.

M.Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, Iris, Bratislava, 2004.

R.Abraham,J.E.Marsden: Foundations of Mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1985.

W.M.Oliva: Geometric Mechanics, Springer, Berlin, 2002.

J.V.José,E.J.Saletan: Classical Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

B.F.Schutz: Geometrical Methods of Mathematical Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (30.09.2019)
Základy diferenciální geometrie

Pojem diferencovatelné variety. Funkce a křivka na varietě, tečný a kotečný prostor, vektory a formy, tečný a kotečný bandl, fíbrované prostory. Vektorové pole a jeho integrální křivky. Tok generovaný vektorovým polem, zobrazení "push-forward" a "pull-back". Lieův přenos funkce, vektoru a formy, Lieova derivace, Lieova závorka. Diferenciální 2-formy: vložení, vnější součin a vnější derivace.

Geometrická formulace Lagrangeovy mechaniky

Fázový portrét dynamického systému, fyzikální stav, dynamický systém coby vektorové pole. Konfigurační varieta Q, zobecněné souřadnice. Tečný bandl TQ coby aréna lagrangeovské mechaniky. Lagrangeova funkce, dynamické vektorové pole a jeho integrální křivky na TQ. Lagrangeovy pohybové rovnice v čistě geometrické řeči. Aplikace: zákony zachování, teorém Emmy Noetherové, kalibrační invariance.

Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky

Kotečný bandl T*Q coby aréna hamiltonovské mechaniky: fázová varieta, zobecněné souřadnice a kanonické hybnosti. Hamiltonián na T*Q jako Legendreova transformace lagrangiánu na TQ. Symplektická matice: jednotný zápis Hamiltonových kanonických rovnic a Poissonových závorek. Geometrická podoba Hamiltonových rovnic. Geometrická struktura fázové variety, symplektická 2-forma, T*Q coby symplektická varieta. Hamiltonovské vektorové pole, geometrická definice Poissonových závorek, hamiltonovská verze teorému Noetherové. Kanonické transformace na fázové varietě geometricky. Liouvilleova a Darbouxova věta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK