PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interpretace kvantové mechaniky - NTMF036
Anglický název: Interpretation of Quantum Mechanics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF036/
Garant: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2021)
V přednášce se budeme zabývat základy kvantové mechaniky, zejména pak povahou kvantového měření. Seznámíme se s různými formulacemi kvantové mechaniky, jejich vzájemnými vztahy, výhodami a problémy. Standardní KM, realita a lokalizace kolapsu, dekoherence, teorie skrytých proměnných, teorie měření, Everettova interpretace KM, Feynmanovská formulace KM, zobecněná KM. Přednáška je určena hlavně pro studenty 3. a 4. roč. jako doplňková přednáška ke kurzu kvantové mechaniky. Nepředpokládají se hlubší znalosti kvantové mechaniky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.04.2023)

Forma zakončení předmětu je ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.01.2004)
 • J.Formánek: Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha, 1983.
 • J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum mechanics, (překlad R. T. Beyer), Princeton University Press, Princeton, N.J., 1949.
 • editoři J. A. Wheeler, W. H. Zurek: Quantum Theory and Measurement, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1983.
 • R. Omnes, The interpretation of quantum mechanics, Princeton University Press, Princeton, 1994.
 • editor W. Zurek: Complexity, Entropy and the Physics of Information, SFI Studies in the Science of Complexity, vol. VIII, Addison-Wesley, Reading, 1990.
 • editoři B. S. DeWitt, N. Graham: The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1973.
 • R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanove prednášky z fyziky, (překlad J. Foltin, D. Krupa), Alfa, Bratislava, 1986-89.
 • R. P. Feynman, A. R. Hibbs: Quantum Mechanics and Path Integrals, McGraw-Hill, New York, 1965.
 • R. P. Feynman: The Strange Theory of Light and Matter, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1985.
 • J. B. Hartle: The quantum mechanics of closed systems, ve sborníku Directions in General Relativity, editoři B. L. Hu, M. P. Ryan, C. V. Vishveshwara, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 • J. B. Hartle: Spacetime quantum mechanics and the quantum mechanics of spacetime, %UCSBTH92-21, gr-qc/%9304006, přednáška v rámci 1992 Les Houches École d'été, Gravitation at Quantifications.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (19.01.2021)
 • Standardní kvantová mechanika
  • Příchod kvantového světa na scénu
   Klasický popis. Kvantový popis. Hranice kvantového světa. Ontologická povaha popisu.
  • Povaha kvantového popisu
   Popis systému. Klasický stav. Nedeterminismus kvantového popisu. Měření ovlivňuje systém. Kvantová nerozlišitelnost. Komplementarita. Kvantový stav.
  • Kvantové stavy a proces měření
   Kvantová superpozice. Prostor stavů. Elementární kvantové měření. Smíšené stavy. Obecné kvantové měření. Povaha pravděpodobnosti.
  • Specifikace kvantového systému
   Pozorovatelné. Definice systému. Skalární částice. Spinový systém. Q-bit. Relace neurčitosti
  • Statistický popis
   Operátor hustoty. Entropie. Redukce operátoru hustoty. Kvantová a klasická nerozlišitelnost.
  • Časový vývoj
   Časový vývoj - korelace mezi různými časy. Heisenbergův obraz. Schrödingerův obraz.
  • Složené systémy
   Změna oboru hodnot vlastnosti. Složení systémů. Restrikce na podsystém. Měření prováděné na podsystému - relativní stavy a operátory hustoty.
  • Kvantové měření a povaha redukce stavu
   Měření jako interakce s přístrojem. Hranice kvantového a klasického světa a efektivní redukce. Realita vlastností systému. Einstein-Podolsky-Rosen paradox. Opožděné měření. Testování bomby.
  • Kolaps v relativistické teorii.
   Lokalizace měření, nezávislí pozorovatelé. Lokalizace a šíření kolapsu. Lokalita kvantových stavů. Ontologická povaha kvantového stavu.
  • Interpretace kvantové mechaniky a jejich problémy
   Rozlišení podle povahy popisum, měření a postavení pozorovatele. Naivní, kodaňské a antropocentrické chápání redukce stavu. Kdy dochází ke kolapsu. Kde je hranice kvantového a klasického světa. Co je kvantová nerozlišitelnost. Problém více pozorovatelů. Realita v kvantové mechanice
 • Teorie skrytých proměnných
  • Motivace pro teorie skrytých parametrů
  • EPR - nelokální korelace.
  • Bellovy nerovnosti.
   Bellovy nerovnosti podle Bella. Bellovy nerovnosti podle Wignera.
  • Kvantové strategie
   Distribuce hesla, Merminův–Peresův čtverec
 • Teorie měření
  • Měření polohy pomocí okamžité interakce
   Interakční Hamiltonián. Operátor vývoje. Korelace polohy a přístroje. Měření složitějších pozorovatelných.
  • Stern-Gerlachův experiment
   Korelace spinu a polohy částice. Interakce s měřícím atomem. Interakce s okolím.
  • Dekoherence a efektivní redukce
   Vliv okolí na těleso skrze rozptyl. Dekoherenční rozměry pro různé systémy.
 • Mnohosvětová interpretace kvantové mechaniky
  • Kvantová mechanika bez redukce stavu
   Systém a pozorovatel. Kvantový popis pozorovatele. Superpozice stavů pozorovatele. Rozštěpení na větve. Kvantový stav světa.
  • Kvantitativní předpovědi
   Bornův předpis pro pravděpodobnost jako důsledek? Frekvenční interpretace pravděpodobnosti. Platnost předpovědí ve většině větvích. Míra na větvích. Důkaz platnosti pravděpodobnostních předpovědí.
  • Jeden pozorovatel
   Porovnání se standardní kvantovou mechanikou. Postupná měření. Efektivní redukce stavu.
  • Dva pozorovatelé
   Nezávislá měření. Komunikace pozorovatelů. Společná efektivní redukce stavu.
 • Feynmanovská formulace kvantové mechaniky
  • Historie a systémy historií
   Historie a vlastnosti. Kompatabilita historií. Operace na historiích. Systémy historií.
  • Kvantová nerozlišitelnost
   Experimentální uspořádání. Kvantová rozlišitelnost a nerozlišitelnost. Maximální kvantové rozlišení.
  • Struktura historií
   Skládání následných historií. Složené systémy - kombinování historií. Realizace historií jako množin elementárních trajektorií. Historie ve standardní kvantové mechanice, složené historie, operátor řetězce a třídy.
  • Pravidla pro amplitudy a pravděpodobnosti
   Pravděpodobnost. Amplituda pravděpodobnosti. Skládání pravděpodobností rozlišitelných historií. Pravděpodobnost maximalně rozlišené historie. Skládání amplitud nerozlišitelných historií. Amplituda složených historií. Amplituda elementární historie.
  • Rozptyly na štěrbinách
   Systém štěrbin. Rozptyl na dvouštěrbině. Model měření.
 • Zobecněná kvantová mechanika
  • Wignerova formule
   Kvantová mechanika bez explicitní redukce. Potřeba vymezení měření.
  • Interference a dekoherence
   Dvojštěrbinový experiment. Vymezení měření pomocí dekoherence.
  • Konzistence historií
   Pravida pro sčítání prevděpodobností. Konzistence pravděpodobností. Potlačení interferenčních členů dekoherencí.
  • Dekoherenční funkcionál a dekoherující historie
   Definiční vlastnosti. Dekoherenční funkcionál standardní kvantové mechaniky. Dekoherenční funkcionál pomocí dráhového integrálu. Dekoherující systém historií. Pravděpodobnost a podmínka konzistence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK