PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Elektromagnetické pole a speciální teorie relativity - NTMF034
Anglický název: Electromagnetic Field and Special Theory of Relativity
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (23.05.2003)
Úvod do teorie elektromagnetického pole: experimentální motivace, fyzikální pole; elektrostatika, magnetostatika, elektromagnetismus (Maxwellovy rovnice, Lorentzova síla, elektromagnetické vlny; elektrické obvody). Speciální teorie relativity: Minkowského prostoročas, Lorentzovy transformace; dynamika relativistické částice; relativistická formulace teorie elektromagnetického pole. Pro 2. a 3. ročník, zejména pro studenty matematiky a informatiky. Předpokládá se jen středoškolská znalost fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Písemná a ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.05.2004)

R. P. Feynman, R. B. Leighton a M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2, Fragment, Havlíčkův Brod 2001.

L. D. Landau a E. M. Lifšic: Teoričeskaja fizika 2 - Teorija Polja, Nauka, Moskva 1988 (existuje anglický překlad).

L. D. Landau a E. M. Lifšic: Teoričeskaja fizika 8 - Elektrodinamika splošnych sred, Nauka, Moskva 1982 (existuje anglický překlad).

J. D. Jackson: Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York 1962 (existuje ruský překlad).

J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Akademia, Praha 1985.

V. Votruba: Základy speciální teorie relativity, Academia, Praha 1969.

E. Taylor a J. A. Wheeler: Spacetime physics, Freeman, San Francisco 1966 (existuje ruský překlad).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Příklady v písemné části budou vybrány z těchto témat:

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky a chování na rozhraní prostředí. Silové působení v elektrostatice.

Magnetostatické pole proudů a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole a vektorový potenciál, elektromagnetická indukce. Lorentzova síla.

Maxwellovy rovnice a jejich řešení představující vlny. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti), přenos výkonu elektromagnetickým polem.

Kinematika ve speciální teorii relativity, transformace mezi souřadnými soustavami.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (09.02.2004)
Úvod:
Experimentální motivace, elektrické a magnetické jevy okolo nás, pojem fyzikálního pole. Vektory a tenzory. Diferenciální kalkulus skalárních a vektorových polí, operace grad, div a rot. Maxwellovy rovnice.
Elektrostatika:
Coulombův zákon, Gaussova věta, skalární potenciál. Elektrické pole různých zdrojů. Elektrická energie. Vodiče a dialetrika, kapaciata.
Magnetostatika:
Proud a Ohmův zákon, Ampérův zákon, Biot-Savartův zákon, vektorový potenciál. Magnetické pole různých zdrojů. Magnetická indukčnost.
Elektromagnetismus:
Elektromagnetická indukce. Maxwellovy rovnice, Lorentzova síla, vlnová rovnice. šíření elektromagnetického pole, světlo a vlny, šíření pole v prostředí. Energie a hybnost pole.
Speciální teorie relativity:
Minkowského prostoročas, Lorentzovy transformace. Kinematické efekty (zkracování délek, prodlužování časů, Doplerův efekt, ...). Hmotnost, hybnost a energie, zákony zachování, rozptylové experimenty, dynamika relativistické částice. Relativistická formulace teorie elektromagnetického pole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK