PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Klasická teorie záření - NTMF014
Anglický název: Classical Theory of Radiation
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF014
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Teorie záření v rámci maxwellovské elektrodynamiky: vedení elektromagnetických vln, záření v otevřeném prostoru, v prostoru s hranicí nebo rozhraním. Antény. Pro 1. a 2. roč. TF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2012)

J. D. Jackson, Classical electrodynamics, Wiley, 1999.

J. Kvasnica, Teorie elektomagnetického pole, Academia, 1985.

R. E. Collin, Field Theory for Guided Waves, IEEE Press, 1990.

D. G. Dudley, Mathematical foundations for electromagnetic theory IEEE Press, 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Dva příklady u písemné části i požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Greenovy funkce Laplaceovy a vlnové rovnice pro vybrané okrajové podmínky. Vlnová rovnice

s disperzí. Řešení ve frekvenčním a časovém obraze.

Elektrické obvody při vysokých frekvencích.

Vlnovody. Dutinový a dielektrický rezonátor. Perturbace hraničních podmínek.

Elektromagnetické zářivé pole. Jednoduché antény.

Rozptyl elektromagnetických vln na překážce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK