PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace - NPRG062
Anglický název: Introduction to Algorithms
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Adam Dingle, M.Sc.
Korekvizity : NPRG030
Neslučitelnost : NMIN102, NMIN112
Je korekvizitou pro: NPRG030
Je neslučitelnost pro: NMIN112
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (30.10.2019)
Úvodní kurz základních algoritmů, složitosti algoritmů a datových struktur pro posluchače prvního ročníku bakalářského studia informatiky a učitelství informatiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.09.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je předchozí získání zápočtu.

K získání zápočtu se požaduje aktivní účast na cvičeních a úspěšné vyřešení úkolů v termínech stanovených cvičícím. Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly.

Zkouška má písemnou a ústní část. Na zkoušku je jeden řádný a dva opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (11.09.2023)

Thomas H. Cormen,‎ Charles E. Leiserson,‎ Ronald L. Rivest,‎ Clifford Stein, Introduction to Algorithms, 4. vydání, MIT Press, Cambridge, MA 2022

Martin Mareš, Tomáš Valla, Průvodce labyrintem algoritmů, 2. vydání, CZ.NIC, Praha 2022, https://knihy.nic.cz

Pavel Töpfer, Algoritmy a programovací techniky, 2. vydání, Prometheus, Praha 2007

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (23.09.2019)
Algoritmy a jejich efektivita.

 • Algoritmus - vlastnosti, důkaz správnosti, porovnávání kvality algoritmů.
 • Časová a paměťová složitost algoritmů, asymptotická složitost, notace „velké O“.
 • Složitost algoritmu v nejhorším, nejlepším a průměrném případě.

Základní algoritmy a techniky.

 • Dělitelnost - Eukleidův algoritmus, prvočíselný rozklad.
 • Prvočísla - test prvočíselnosti, Eratosthenovo síto.
 • Rozklad čísla na cifry, převody mezi číselnými soustavami.
 • „Dlouhá čísla“ - uložení, operace.
 • Hornerovo schéma, rychlé umocňování.

Základní datové struktury.

 • Vyhledávání v poli - sekvenční, binární.
 • Abstraktní datové typy: zásobník, fronta, prioritní fronta, slovník.
 • Hešovací tabulky - princip, řešení kolizí.
 • Halda. Binární vyhledávací strom, princip vyvažování.

Třídění.

 • Třídění čísel v poli - přímé metody (SelectSort, InsertSort, BubbleSort).
 • Haldové třídění (HeapSort), QuickSort.
 • Složitost problému vnitřního třídění.
 • Přihrádkové třídění (CountingSort, BucketSort, RadixSort).
 • Poznámka o vnějším třídění.

Rekurze.

 • Rekurze - princip, příklady, efektivita.
 • Binární strom - reprezentace, prohledávání, použití.
 • Reprezentace aritmetického výrazu binárním stromem.
 • Notace aritmetického výrazu (infix, prefix, postfix) - vyhodnocení, převody.
 • Obecný strom - reprezentace, průchod, použití.

Prohledávání stavového prostoru.

 • Rekurzivní algoritmy založené na zkoušení všech možností - backtracking.
 • Prohledávání do hloubky a do šířky - princip, použití, realizace.
 • Zrychlení pomocí ořezávání a heuristik.
 • Strom hry, algoritmus minimaxu, alfa-beta prořezávání.

Základní grafové algoritmy.

 • Reprezentace grafu.
 • Prohledávání grafů do hloubky a do šířky a jejich aplikace.

Obecné metody návrhu algoritmů.

 • Zrychlení předvýpočtem.
 • Hladový algoritmus.
 • Metoda „Rozděl a panuj“.
 • Memoizace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK