PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování v prostředí MATLAB, Octave a Scilab - NPRF020
Anglický název: Introduction to Programming in Matlab, Octave and Scilab
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (13.05.2019)
Základní prvky programovacího prostředí MATLAB a přídavných modulů. Simulace vybraných fyzikálních a chemických procesů, zpracování experimentálních dat. Programování v prostředí MATLAB vysvětleno na příkladech lineární a nelineární regrese, konvoluce, dekonvoluce, Fourierovy transformace a numerického řešení obyčejných parciálních diferenciálních rovnic. Pro 3. bc studia a 1. a 2. nmgr fyzikálních oborů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (10.10.2017)

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným složením zápočtové písemky složené z příkladů z odpřednášené látky a odpovídající příkladům ze cvičení. Úspěšné zvládnutí písemky znamená vyřešení (N-1) příkladů z N, kde typicky N=4-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části a je podmíněna získáním zápočtu. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jaký byl odpřednášen.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (26.05.2003)


FPL061

1. Úvod.

Základní koncepce prostředí MATLAB. Zápis programu, vnitřní a vnější funkce, workspace. Dostupné platformy, implementace. 

2. Příkazy vstupu a výstupu.

Přiřazovací příkaz, čtení ze souborů a z klávesnice, grafický vstup, vytváření menu. Výpis dat, zápis do souboru. Manipulace se soubory. 

3. Operace s maticemi.

Základní aritmetické operace s celými maticemi a s jejich jednotlivými prvky. Základní úlohy lineární algebry: výpočet stopy a determinantu matice, matice inverzní a transponovaná. Řešení soustavy lineárních rovnic. Husté a řídké matice. 

4. Operace s komplexními čísly.

Konjugované matice. Reálná a imaginární část komplexních čísel. 

5. Základní vnitřní a vnější funkce.

Lokální a globální proměnné. Základní matematické operace a funkce. Statistické a vyhledávací funkce. 

6. Příkazy cyklu a podmíněné příkazy.

Vnitřní příkazy cyklu, vektorové a maticové operace. Příkazy while a for. Logické operátory, příkazy if, elseif, else a break. 

7. Regrese.

Polynomická regresní funkce, splines. Lineární a nelineární metoda nejmenších čtverců s odhadem chyby určení jednotlivých parametrů. 

8. Numerická derivace a integrace.

Diferenciál a derivace. Integrace obdélníkovou metodou a pomocí lichoběžníkového pravidla. 

9. Grafické operace 2D a 3D grafické funkce.

Automatické a ruční škálování os. Rotace a stínování obrazu. 

10. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Metoda Runge-Kutta. Matematické kyvadlo, svázaná kyvadla. 

11. Fourierova transformace, konvoluce.

Diskrétní konvoluce a dekonvoluce. Dvojdimenzionální konvoluce, zpracování obrazu. Fourierova transformace, FFT, frekvenční analýza. 

12. Řešení parciálních diferenciálních rovnic.

Metoda sítí, explicitní a implicitní metoda řešení parciálních diferenciálních rovnic. Laplaceova (Poissonova) rovnice, rovnice vedení tepla, difúzní rovnice, vlnová rovnice. Kriteria stability řešení. 

13. Doplňkové moduly.

Překladače, zvýšení rychlosti výpočtu.Ladění programů v prostředí MATLAB


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK