PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do animované tvorby - NPGR039
Anglický název: Introduction to animation
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 7
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
MgA. Ondřej Javora, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.04.2021)
Kurz seznámí studenty se základní terminologií, principy a pipeline při produkci animovaných děl. Rámcově se bude věnovat celkovému postupu a jednotlivým výrobním fázím od prvotního námětu po finální realizaci. V rámci kurzu budou osvětleny základní animační principy. Důraz bude kladen na pochopení podstaty a povahy tohoto druhu kreativní činnosti. Kurz se rovněž zaměří na softwarová řešení a požadavky z perspektivy koncového uživatele, tj. animátora, tvůrce, umělce, výtvarníka atp. V průběhu kurzu si studenti na sérii cvičení prakticky vyzkouší přípravu krátké animace a několik principů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.05.2018)

Student odevzdá výsledky jednotlivých cvičení v rámci seminářů. Hodnocena je především aktivní účast na seminářích a odevzdání všech cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (24.07.2022)

WILLIAMS, Richard, 2001. The animator's survival kit. London: Faber. ISBN 0571212689.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

3ds Max Manual

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (27.04.2021)

Sylabus kurzu

Stručný pohled do historie animace - mainstream.
Animace mimo hlavní proud - indie scéna a umělecká tvorba.
Úvod do animačních technik.
Nástin problematiky produkční pipeline. Rozdíly pipeline dle povahy
projetku.

Základní animační principy (timing and spacing). Stručné seznámení s
12 principy animace a jejich historickým kontextem.

Historický a technologický pohled na 3D CGI animaci, aneb. loutky na
drogách.

Základní seznámení s 3D editorem (Maya) a 3D nástroji.
Problematika rigu a práce s rigem. Posing 3D postavy
Úvod do kompozice záběru, svícení a renderu scény.

Sylabus semináře (cvičení)

Výroba a presentace storyboardu
Bouncing ball (hand drawn 2D)
Bouncing ball (2D keyframed)

Posing postavy (3D)
Svícení a render scény (3D)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK