PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do strojového učení v Pythonu - NPFL129
Anglický název: Introduction to Machine Learning with Python
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129
Garant: Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.
Neslučitelnost : NPFL054
Záměnnost : NPFL054
Je neslučitelnost pro: NPFL054, NPGR035
Je záměnnost pro: NPFL054, NPGR035
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (15.05.2019)
Strojové učení dosahuje značných úspěchů při řešení komplexních úloh v mnoha oborech. Tento předmět slouží jako úvodní kurz pro seznámení se strojovým učením, a to jak s teoretickými základy, tak s implementací a použitím algoritmů strojového učení, a to v jazyce Python. Důraz je kladen na schopnosti aplikace popisovaných technik při řešení praktických úloh, ve kterých se studenti snaží dosáhnout řešení s nejvyšší přesností.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (15.05.2019)

Cílem přednášky je seznámení se strojovým učením. Předmět se zaměří jak na teorii, tak na schopnosti implementace algoritmů strojového učení a aplikace technik strojového učení na praktických úlohách, a to v jazyce Python.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (10.05.2020)

Zápočet je udělován za vypracování dostatečného množství úloh. Úlohy jsou zadávány pravidelně celý semestr (běžně dvě každé cvičení) a na vypracování každé z nich je několik týdnů. Vzhledem ke způsobu obdržení zápočtu není možné jeho získání opakovat. Získání zápočtu není podmínkou k připuštění ke zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (10.05.2020)
 • Christopher M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Verlag. 2006.
 • John Platt: Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines. 1998.
 • Tianqi Chen, Carlos Guestrin: XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. 2016.
 • https://scikit-learn.org/
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (15.06.2020)

Zkouška je písemná a skládá se z náhodně volených otázek z předem známého seznamu. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (04.01.2021)

Základní pojmy strojového učení

 • učení s učitelem a bez učitele, zpětnovazební učení
 • trénování, generalizace, přeučení, regularizace
 • datová distribuce, trénovací/validační/testovací data

Lineární regrese

 • analytické řešení
 • řešení pomocí stochastic gradient descent (SGD)

Klasifikace

 • binární klasifikace pomocí perceptronu
 • binární klasifikace pomocí logistické regrese
 • klasifikace do více tříd pomocí logistické regrese
 • odvození funkcí sigmoid a softmax z principu maximální entropie
 • klasifikace pomocí vícevrstevného perceptronu (MLP)
 • naivní Bayesův klasifikátor
 • binární klasifikátory založené na principu maximum margin

Jádrové metody

 • lineární regrese pomocí jader
 • metoda podpůrných vektorů (SVM) a její trénování algoritmem Sequencial minimization optimization (SMO)

Rozhodovací stromy

 • klasifikační a regresní stromy (CART)
 • náhodné lesy
 • gradient boosting decision trees (GBDT)

Shluková analýza

 • K-Means algoritmus
 • Gaussian mixture model

Redukce dimenzionality

 • analýza hlavních komponent

Trénování

 • příprava dat, volba klasifikačních rysů
 • konstrukce ztrátových funkcí pomocí metody maximální věrohodnosti
 • gradientní metody prvního řádu (SGD) a metody druhého řádu
 • regularizace

Statistické testování

 • Studentův t-test
 • Chí-kvadrát test
 • korelační koeficienty
 • párový bootstrap test

Využívané knihovny jazyka Python

 • numpy (reprezentace n-rozměrných polí a práce s nimi)
 • scikit-learn (konstrukce modelů strojového učení)
 • matplotlib (vizualizace)
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (08.10.2021)

Je vyžadována základní znalost programování v jazyce Python a základní znalost diferenciálního počtu a lineární algebry (práce s vektory a maticemi). Znalost základů pravděpodobnosti a statistiky je doporučená.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK