PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Variabilita jazyků v čase a prostoru - NPFL100
Anglický název: Variability of Languages in Time and Space
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Je záměnnost pro: ATKL00347
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (04.05.2022)
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami lingvistického výzkumu napříč mnoha jazyky. Nejprve jsou představeny přístupy ke klasifikaci jazyků (genealogická klasifikace, areálová typologie, jazyková typologie) a zdroje jazykových dat, z nichž lze při výzkumu vycházet. Jádrem kurzu je jazyková typologie fonologických, morfologických a syntaktických rysů jazyků. Shrnuty jsou také nejnovější přístupy k typologii slovotvorných systémů různých jazyků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

1. Úspěšné splnění 3 domácích úkolů

2. Docházka a aktivní účast ve výuce

3. Úspěšné absolvování závěrečného testu na konci semestru

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

Literatura:

Jan Bičovský: Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009.

Lyle Campbell: Historical linguistics: An introduction. 2004.

Bernard Comrie: Language universals and linguistic typology. 1989.

Terry Crowley – Claire Bowern: An introduction to historical linguistics. 2010.

František Čermák: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: Karolinum, 2004.

Jiří Černý: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.

Jiří Černý: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.

Tomáš Duběda: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005.

Adolf Erhart: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Victoria Fromkin – Robert Rodman – Nina Hyams: An Introduction to Language. International Student Edition. Boston: Wadsworth, 2006.

Eva Hajičová – Petr Sgall – Jarmila Panevová: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Svazek 1: Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.

Martin Haspelmath et al. (eds.): Language typology and language universals. 2001.

Hans Henrich Hock: Language history, language change, and language relationship: an introduction to historical and comparative linguistics. 2009.

Jakov G. Testelec: Vvedenie v obščij sintaksis. Moskva: Izdatel'stvo RGGU, 2001

Zdoje dat o jazycích:

The World Atlas of Language Structures (wals.info)

Ethnologue - Languages of the World (www.ethnologue.com)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

1. Základní informace o jazycích světa, zdroje dat pro výzkum mnoha jazyků

2. Klasifikace jazyků: genetická klasifikace (jazykové rodiny a jejich subklasifikace), areálová typologie, lingvistická typologie

3. Fonémy a jejich inventáře v jazycích světa

4. Slabičná struktura v jazycích, prozodické rysy

5. Jazykový znak. Vyjadřování gramatických významů, morfologické typy (aglutinační, izolační atd.)

6. Typologie gramatických kategorií: pád, číslo atd. napříč jazyky

7. Tvoření slov v přirozených jazycích: přístupy ke srovnávání slovotvorby

8. Typologie syntaktických rysů: srovnávání slovosledu napříč jazyky

9. Jazykové univerzálie

10. Typy psacích systémů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK