PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Variabilita jazyků v čase a prostoru - NPFL100
Anglický název: Variability of languages in time and space
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.01.2019)
Předmět Variabilita jazyků v čase a prostoru je zaměřen metodologicky, věnuje se jazyku jako materiálu výzkumu a představuje z různých hledisek rozlišnost a vícevrstevnost jazykových dat a různé způsoby jejího hodnocení (jazyková typologie, obecné druhy diachronních změn, přenos informace v různých způsobech zápisu ad.). Součástí kurzu je rovněž splnění programovacích úkolů zaměřených na práci s vícejazyčnými korpusy (např. porovnávání morfologické bohatosti jazyků, typol. clustering jazyků). Kurz se v jednotlivých ZS pravidelně střídá s předmětem Vybrané kapitoly z české gramatiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (23.01.2019)

Aktivní účast ve výuce

Úspěšné absolovování průběžných testů k tématům probraným v průběhu kurzu

Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (23.01.2019)

Literatura:

Jan Bičovský: Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009.

Lyle Campbell: Historical linguistics: An introduction. 2004.

Bernard Comrie: Language universals and linguistic typology. 1989.

Terry Crowley – Claire Bowern: An introduction to historical linguistics. 2010.

František Čermák: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: Karolinum, 2004.

Jiří Černý: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.

Jiří Černý: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.

Tomáš Duběda: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005.

Adolf Erhart: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Victoria Fromkin – Robert Rodman – Nina Hyams: An Introduction to Language. International Student Edition. Boston: Wadsworth, 2006.

Eva Hajičová – Petr Sgall – Jarmila Panevová: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Svazek 1: Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.

Martin Haspelmath et al. (eds.): Language typology and language universals. 2001.

Hans Henrich Hock: Language history, language change, and language relationship: an introduction to historical and comparative linguistics. 2009.

Jakov G. Testelec: Vvedenie v obščij sintaksis. Moskva: Izdatel'stvo RGGU, 2001

Zdoje dat o jazycích:

The World Atlas of Language Structures (wals.info)

Ethnologue - Languages of the World (www.ethnologue.com)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (23.01.2019)

I. Klasifikace jazyků

  • Jazyky světa, jejich možná klasifikace
  • Přehled fonologických a grafických systémů jazyků, transliterace a transkripce

II. Jazyková typologie z hlediska jednotlivých rovin

  • Jazyková typologie z pohledu fonologie, morfologie, syntaxe a kombinace těchto aspektů
  • Jazyková typologie a slovotvorba

III. Synchronní a diachronní perspektiva

  • Vliv vývoje jazyků na jejich variabilitu
  • Typické diachronní procesy

IV. Základní pojmy ze sociolingvistiky

  • Psaná a mluvená podoba jazyka
  • Vztah mluvčího k různým podobám jazyka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK