PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikální analýza přirozeného jazyka - NPFL088
Anglický název: Lexical Analysis of Natural Language
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Holub, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět je úvodem do komputačních aspektů lexikální sémantiky přirozeného jazyka. Budou probrány fundamentální principy a hlavní problémy této disciplíny, včetně přehledu základních metod lexikální desambiguace.
Poslední úprava: T_KSVI (20.05.2009)
Literatura -

Hanks, P. (ed.): Lexicology. Critical Concepts in Linguistics. Routledge, 2008. (vybrané kapitoly)

Jurafsky, D. and Martin, J. H.: Speech and Language Processing. Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 2008. (vybrané kapitoly)

Agirre, E. and Edmonds, P. (eds.): Word Sense Disambiguation: Algorithms and Applications. Springer, 2007. (vybrané kapitoly)

Poslední úprava: T_KSVI (20.05.2009)
Sylabus -
1. Úvod
Lexikální sémantika jako obor a její historický vývoj. Vztah k ostatním disciplínám komputační ligvistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka.

2. Základní pojmy
Slova a jejich významy. Základní lexikální vztahy. Nejednoznačnost a vágnost v přirozeném jazyce. Lexikální desambiguce a možné aplikace.

3. Struktura slovníků
Struktura slovníkových hesel, definice významů, syntagmatická a sémantická informace ve slovnících.

4. Existující lexikální datové zdroje
Elektronické slovníky a jiné související zdroje informací. Valenční slovníky. Sémantické lexikální sítě.

5. Korpusová lexikografie
Statistické nástroje pro analýzu korpusů. Míry lexikální asociace. Kolokace jako klíč k sémantice.

6. Desambiguace slovních významů
Definice úlohy a základní přístupy k jejímu řešení. Používané algoritmy, heuristiky a datové zdroje. Desambiguace valenčních rámců. Korpusová analýza typických vzorů užívání slov.

Poslední úprava: T_KSVI (20.05.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK