PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do formální lingvistiky - NPFL006
Anglický název: Introduction to Formal Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (04.05.2022)
Kurz vysvětluje principy formálního popisu přirozených jazyků a představuje vybrané formálnělingvistické přístupy. Hlavní pozornost je věnována popisu větné stavby. Po úvodní diskuzi o možnostech formálního zachycení jazykových jevů se kurz věnuje vybraným závislostním přístupům (Funkční generativní popis, Model Smysl–Text ad.) a porovnává je s generativními popisy (Chomsky, distribuovaná morfologie) a s dalšími přístupy (rámcová sémantika, konstrukční gramatika ad.). Představeny jsou také související treebanky a další zdroje jazykových dat (FrameNet ad.).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

1. Úspěšné splnění 4 domácích úkolů

2. Docházka a aktivní účast ve výuce

3. Závěrečná zkouška: test na konci semestru vztahující se k tématům probraným v kurzu

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

Allan, K.: The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford University Press 2013.

Chomsky, N.: Lectures on Government and Binding. Dordrecht 1981.

Chomsky, N.: Syntactic Structures. The Hague 1957.

Chomsky, N.: The Minimalist Program. Cambridge, Mass. 1995.

Fillmore, C. J.: The Case for Case. In Bach and Harms (eds.): Universals in Linguistic Theory. New York 1968, pp. 1–88.

Fillmore, C. J.: The Mechanisms of ‘Construction Grammar’. In Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society 14, 1988, pp. 35–55.

Hajič J., Hajičová E., Mikulová M., Mírovský J.: Prague Dependency Treebank. In N. Ide & J. Pustejovsky (eds.): Handbook of Linguistic Annotation. Dordrecht 2017, pp. 555–594.

Kahane, S.: The Meaning-Text Theory. In Dependency and Valency. An International Handbook of Contemporary Research. Vol. 1. Berlin 2003, pp. 546–570.

Luelsdorff, P. A. (ed.): The Prague School of Structural and Functional Linguistics. Amsterdam/Philadelphia 1994.

Matthews, P. H.: The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford 2007.

Robins, R. H.: A short history of linguistics. Longman 1984.

Saussure, F. de: Course in General Linguistics. Transl. by R. Harris. London 1983.

Seuren, P.: Western Linguistics: An Historical Introduction. Wiley 1998.

Sgall, P., Hajičová, E., Panevová, J.: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht/Prague 1986.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

Závěrečný test ověřuje znalost témat probraných v přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (04.05.2022)

1. Co je formální lingvistika

 • formalizace jazykových jevů
 • teoretické rámce probírané v přednášce

2. Jevy sledované v probíraných přístupech - zaměření na větnou stavbu jazyka:

 • forma a význam věty
 • vícerovinný přístup k popisu větné stavby
 • vztahy mezi formou a významem: synonymie, homonymie, členy nevyjádřené v povrchové stavbě věty
 • sloveso jako jádro větné struktury, valence
 • reference uvnitř věty a přes její hranici
 • informační struktura věty

3. Funkční generativní popis

 • závislostní reprezentace povrchové a hloubkové stavby věty
 • valence, valenční rámec
 • aktuální členění věty

4. Syntaktické popisy vycházející z Paniniho gramatiky

 • závislostní přístup
 • klasifikace závislostních vztahů

5. Model Smysl – text

 • roviny jazykového systému
 • lexikální funkce

6. Generativní lingvistika - transformační generativní rámec Noama Chomského

 • kompetence vs. performance, hypotéza týkající se osvojování jazyka
 • generování vět přirozeného jazyka, transformace
 • lexikalistická hypotéza, konvence X s pruhem, teorie principů a parametrů, minimalismus

7. Distribuovaná morfologie

 • jednotný přístup k syntaktickým a morfologickým jevům
 • lexikon morfologických forem, encyclopedie, pozdní vkládání, podspecifikace ad.

8. Pádová gramatika a rámcová sémantika (Charles J. Fillmore)

 • pádová gramatika
 • sémantika rámců
 • databáze FrameNet

9. Konstrukční gramatika

 • konstrukce jako spojení formy a významz
 • typy konstrukcí
 • konstruktikony

10. Další přístupy

 • Abstract Meaning Representation (AMR)
 • Universal Conceptual Cognitive Annotation (UCCA) ad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK