PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do formální lingvistiky - NPFL006
Anglický název: Introduction to Formal Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (26.05.2015)

Cílem kurzu je shrnutí vývojových tendencí v teoretickém popisu jazyka s důrazem na syntaktické teorie. Zásadní pozornost je věnována transformační generativní gramatice Noama Chomského a jednotlivým verzím tohoto přístupu. Chomského syntaktický popis založený na bezprostředních složkách je konfrontován s popisy závislostními, zvl. pražským Funkčním generativním popisem a Modelem smysl–text.
Literatura -
Poslední úprava: G_I (26.05.2015)

Bresnan, J: Lexical-functional Syntax. Oxford 2001.

Fillmore, Ch. J.: The Case for Case. In Bach and Harms (eds.): Universals in Linguistic Theory. New York 1968, pp. 1-88.

Hajičová, E.: Issues of sentence structure and discourse patterns. Prague 1993.

Hajičová, E. - Panevová, J. - Sgall, P.: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. I. svazek - Teoretická lingvistika. Praha 2002.

Chomsky, N.: Lectures on Government and Binding. Dordrecht 1981.

Chomsky, N.: Remarks on Nominalization. In R. Jacobs - P. Rosenbaum (eds.): Readings in English Transformational Grammar. Waltham, MA 1970, pp. 184-221.

Chomsky, N.: Syntactic Structures. The Hague 1957.

Chomsky, N.: The Minimalist Program. Cambridge, Mass. 1995.

Luelsdorff, P. A. (ed.): The Prague School of Structural and Functional Linguistics. Amsterdam/Philadelphia 1994.

Saussure, F. de: Cours de linguistique générale. Paris 1972.

 • Kurs obecné lingvistiky. Přel. F. Čermák. Praha 1989.

Sgall, P. - Hajičová, E. - Panevová, J.: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht - Prague 1986.

Sgall, P. a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha 1986.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: G_I (26.05.2015)

Nastudování dvou zadaných odborných textů a prokázání jejich znalosti v diskuzi v rámci přednášky je podmínkou pro účast na závěrečném testu. Závěrečný test ověřuje znalost témat probraných v přednášce (písemnou formou) a znalost dalšího odborného textu (ústně), klasifikace bude udělena na základě obou částí závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (26.05.2015)

 • Evropská strukturní lingvistická tradice (zvl. Saussure, Pražská škola) vs. transformační generativní gramatika N. Chomského, syntaktický popis založený na pojmu závislosti vs. na bezprostředních složkách
 • Transformační generativní gramatika N. Chomského, její strukturalistické východisko, základní pojmy bezprostředněsložkového syntaktického popisu a jednoduché postupy generativní procedury
 • Chomského standardní teorie
 • Chomského rozšířená standardní teorie jako reakce na generativní sémantiku
 • Lexikalistická hypotéza, konvence X s pruhem
 • Teorie principů a parametrů: teorie theta, teorie pádů, řízení, vázání, ohraničení, kontrola
 • Základní postuláty minimalistické koncepce
 • Lexikálně funkční gramatika J. Bresnanové
 • Pádová teorie Ch. Fillmora, databáze FrameNet
 • Funkční přístup k jazyku a vícerovinný popis větné stavby v pražském Funkčním generativním popisu: závislostní popis syntaktické stavby, teorie valence, aktuální členění
 • Model smysl-text: systém rovin, závislostní syntax, lexikální funkce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK