PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do formální lingvistiky - NPFL006
Anglický název: Introduction to Formal Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.01.2019)
Kurz podává přehled vybraných koncepcí pro formální popis přirozeného jazyka se zaměřením na syntax, uváděny jsou i související zdroje jazykových dat. Po úvodním přehledu strukturalistických východisek se kurz věnuje koncepcím zakládajícím popis větné stavby na pojmu závislosti (Funkční generativní popis, Model Smysl– Text), ty jsou konfrontovány s popisem založeným na bezprostředních složkách. Z Chomského generativní gramatiky jsou představeny milníky od 50. let 20. st. k minimalismu. Pádová gramatika Ch. Fillmora je diskutována jako východisko pro sémantiku rámců a konstrukční gramatiku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (29.10.2019)

1. Úspěšné absolvování krátkých kontrolních testů na začátku jednotlivých přednášek

2. Aktivní účast

3. Závěrečná zkouška: test na konci semestru vztahující se k tématům probraným v kurzu, klasifikace založena na tomto testu

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (17.01.2019)

Allan, K.: The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford University Press 2013.

Chomsky, N.: Lectures on Government and Binding. Dordrecht 1981.

Chomsky, N.: Syntactic Structures. The Hague 1957.

Chomsky, N.: The Minimalist Program. Cambridge, Mass. 1995.

Fillmore, C. J.: The Case for Case. In Bach and Harms (eds.): Universals in Linguistic Theory. New York 1968, pp. 1–88.

Fillmore, C. J.: The Mechanisms of ‘Construction Grammar’. In Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society 14, 1988, pp. 35–55.

Hajič J., Hajičová E., Mikulová M., Mírovský J.: Prague Dependency Treebank. In N. Ide & J. Pustejovsky (eds.): Handbook of Linguistic Annotation. Dordrecht 2017, pp. 555–594.

Hajičová, E.: Issues of sentence structure and discourse patterns. Prague 1993.

Kahane, S.: The Meaning-Text Theory. In Dependency and Valency. An International Handbook of Contemporary Research. Vol. 1. Berlin 2003, pp. 546–570.

Luelsdorff, P. A. (ed.): The Prague School of Structural and Functional Linguistics. Amsterdam/Philadelphia 1994.

Matthews, P. H.: The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford 2007.

Robins, R. H.: A short history of linguistics. Longman 1984.

Saussure, F. de: Cours de linguistique générale. Paris 1972.

  • Course in General Linguistics. Transl. by R. Harris. London 1983.
  • Kurs obecné lingvistiky. Přel. F. Čermák. Praha 1989.

Seuren, P.: Western Linguistics: An Historical Introduction. Wiley 1998.

Sgall, P., Hajičová, E., Panevová, J.: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht/Prague 1986.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (29.10.2019)

Závěrečný test ověřuje znalost témat probraných v přednášce, klasifikace bude udělena na základě závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (17.01.2019)

Základní termíny, vymezení pojmu formální lingvistika

Kořeny evropského strukturalismu, Pražská škola

Funkční generativní popis

  • vícerovinný popis větné stavby
  • teorie valence, aktuální členění věty
  • syntakticky anotované korpusy založené na Funkčním generativním popisu (korpusy češtiny, paralelní korpus, multilingvální zdroje)

Model Smysl – text

Transformační generativní gramatika Noama Chomského

  • kompetence vs. performance, hypotéza týkající se osvojování jazyka
  • generování vět přirozeného jazyka, transformace
  • lexikalistická hypotéza, konvence X s pruhem, teorie principů a parametrů, minimalismus

Charles J. Fillmore

  • pádová gramatika, sémantika rámců
  • databáze FrameNet

Konstrukční gramatika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK