PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a komunikace s lidmi I - NPEP601
Anglický název: Rhetoric and effective communication with people I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jakub Švec
Neslučitelnost : NPED022
Záměnnost : NPED022
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (31.01.2018)
Jedná se o první část dvousemestrálního kurzu, 4 vyuč. hodiny za 14 dní. Program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. Je koncipován jako dvousemestrální. Účastníci se v prvním semestru zlepší v ošetřování vztahů a řešení mezilidských konfliktů a získají informace o pozadí komunikačních procesů a o tom, jak funguje náš mozek během komunikace a v druhém semestru se naučí, jak efektivně prezentovat a procvičí si přesvědčivou (poutavou) prezentaci a získají ke svému prezentování zpětnou vazbu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast a minimální docházka 75%.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
Základní literatura:
 • DE VITO, J. 1999. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada.
 • HIERHOLD, E. 2005. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing.
 • KŘIVOHLAVÝ, J., Mareš, J. 1995. Komunikace ve škole. Brno: MU.
Další doporučená (doplňková) literatura:
 • ARISTOTELÉS. 1999. Rétorika. Praha: Rezek.
 • ATKINSON, C., R., ATKINSONOVÁ, R., L. a kol. 1995. Psychologie. Praha: Victoria publishing.
 • BOKR, J., SVATEK, J. 2000. Základy logiky a argumentace. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.
 • Cangelosi, J, S. l994. Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál.
 • CARNEGIE, D. 1993. Jak získávat přátele a působit na lidi. Praha: Talpress.
 • ČERNÝ, V. 2003. Prodejní techniky: prezentační dovednosti, zvládání námitek, neverbální komunikace.Brno: Computer press.
 • Disman, M., Kubálek,V. 1968. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: SPN.
 • Gillernová, I. - Hermochová, S. - Šubrt, R.1990. Sociální dovednosti učitele. Praha: SPN.
 • GROSS, S., F. 2003. Vztahová inteligence. Praha: Management Press.
 • KOHOUT, J. 1995. Rétorika: Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press.
 • KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. 2008.:
 • Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž.
 • KRAUS, J. 1998. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia.
 • Medzihorský, Š. 1981. Asertivita. Praha: Elfa.
 • PEASE, A. 2001. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál.
 • Praško, J., Prašková, H. l996. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada.
 • Prekop, J. 2004. Empatie - vcítění v každodenním životě. Praha: Grada.
 • ŠPAČKOVÁ, A. 2003. Moderní rétorika. Praha: Grada.
 • TEGZE, O. 2003. Neverbální komunikace. Praha: Computer press.
 • THUN, F., S. von. 2005. Jak spolu komunikujeme? Praha: Grada Publishing.
 • ÚLEHLA, I. 2005. Umění pomáhat. Praha: SLON.
 • Vališová, A. 1994. Asertivita v rodině a ve škole. Praha: H + H.
 • VÁVRA, V. 1990. Mluvíme beze slov.
 • Watzlawick, P. 1994. Úvod do neštěstí. Hradec Králové: Konfrontace.Watzlawick, P. 1995. Všechno dobré je k něčemu zlé. Hradec Králové: Konfrontace.
 • WATZLAWICK, P., Bavelasová, J., Jackson, D. 1999. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Přednáška, přednáška s diskusí, diskuse v plénu, individuální a skupinová cvičení, řešení případových studií, trénink prezentací a artikulačních cvičení, hraní rolí formou videotréninku, reflexe vlastních prožitků.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)

V tomto semestru se budeme věnovat řízení komunikačních procesů (zejména práci se vztahy). Účastníci semináře se seznámí s celým procesem komunikace, se základním cílem mezilidské komunikace, ovládnou prakticky, nejen teoreticky, základní komunikační axiomy. Naučí se rozlišovat věcnou a vztahovou složku komunikace. Procvičí se jak v podávání zpětné vazby, tak v komunikaci citů a dalších vybraných asertivních technikách. Také se budeme věnovat tomu, jak v komunikaci ošetřovat vztahy k našim komunikačním partnerům. Zároveň získají informace z oblasti kognitivních neurověd o tom, jak funguje náš mozek a jaké z toho plynou inspirace pro práci s lidmi (zejména výuku).

Sylabus
 • Základní princip fungování mozku, „emoční“ a „racionální“ mozek. „Nová“ koncepce primárních potřeba a praktická aplikace pro jednání s lidmi.
 • Vybraná teoretická východiska komunikace. Proces komunikace. Cíl komunikace. Základní komunikační axiomy (permanentnost, nelineárnost, souběžnost věcných a vztahových signálů, fázování).
 • Historie rétoriky. Základy přesvědčivého projevu. Verbální a neverbální signály při veřejném projevu.
 • Jak působit přesvědčivě. Práce s postojem, s gesty, s pohledem, s mimikou, s proxemikou aneb jak funguje lidská neverbalita.
 • Jak na poskytování zpětné vazby, nácvik.
 • Komunikační situace z praxe účastníků. Trénink jejich zvládání.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí zlepšit ve svých sociálních dovednostech, zejména komunikaci. Vhodný je primárně pro studenty učitelství, tj. kolegy, kteří uvažují o pedagogické dráze. I když může být užitečné, pokud jsou zájemci o kurz orientováni v základní psychologické problematice, není to nutné. Tj. nejsou žádné specifické požadavky na absolventy kurzu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

! První týden semestru mají možnost zápisu pouze studenti, kteří mají předmět ve studijním plánu jako povinně volitelný. Ostatní studenti si mohou předmět zapsat až od druhého týdne semestru. !

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK