PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Multimediální vzdělávání v pojetí psychologického výzkumu - NPED045
Anglický název: Psychological research in multimedia learning
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3270
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Anotace -
Kurz studenty seznámí s experimentální psychologií multimediálního vzdělávání. Bude se věnovat vzdělávání pomocí širokého spektra multimediálních materiálů, tj. takových materiálů, které kombinují ilustraci s textem či mluveným slovem: počínaje ilustrovanými učebnicemi, přes výukové pořady, až po výukové hry. Důraz bude kladen na experimentální rovinu (jak získat a interpretovat data týkající se vzdělávání pomocí multimédií), empirickou rovinu (jaká data už byla získána: co se ví) a praktickou rovinu (co a jak lze použít ve výuce na škole).
Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (23.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Student napíše jednoduchou grantovou žádost (na A4) týkající se empirického výzkumu v oblasti multimediálního vzdělávání. V rámci toho student popíše intervenci, tj. jednoduchý výukový materiál (například dvě různé verze stránky z učebnice s doprovodnou ilustrací), navrhne design experimentu (např. komparace s mezi-subjektovým designem) a sestaví rozpočet projektu. Za celkovou kvalitu žádosti, včetně rozpočtu a designu experimentu a jejich smysluplnosti, bude student ohodnocen (40%).

Student provede několik review grantových žádostí svých kolegů. Za úroveň provedených review bude student ohodnocen (20%).

Student bude dále hodnocen za aktivitu na online sezeních (40%).

Poslední úprava: Brom Cyril, doc. Mgr., Ph.D. (19.04.2023)
Literatura -
Základní
Mares, M. L., & Pan, Z. (2013). Effects of Sesame Street: A meta-analysis of children's learning in 15 countries. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(3), 140-151.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.): Cambridge University Press.

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. (2013). A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. Journal of educational psychology, 105(2), 249-265.

Rozšiřující
Adams, D. M., Mayer, R. E., MacNamara, A., Koenig, A., & Wainess, R. (2012). Narrative games for learning: Testing the discovery and narrative hypotheses. Journal of educational psychology, 104(1), 235-249.

Belenky, D. M., & Schalk, L. (2014). The effects of idealized and grounded materials on learning, transfer, and interest: An organizing framework for categorizing external knowledge representations. Educational Psychology Review, 26(1), 27-50.

Clark, R. E. (Ed.) (2012). Learning from Media: Arguments, Analysis, and Evidence, Second Edition (2nd. ed.): Information Age Publishing.

Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning a systematic review and meta-analysis. Review of Educational Research, 86(1), 79-122.

Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920: Teachers College Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: some food for thought. Instructional science, 38(2), 105-134.

DeSmet, A., Van Ryckeghem, D., Compernolle, S., Baranowski, T., Thompson, D., Crombez, G., ... & Vandebosch, H. (2014). A meta-analysis of serious digital games for healthy lifestyle promotion. Preventive medicine, 69, 95-107.

Heidig, S., & Clarebout, G. (2011). Do pedagogical agents make a difference to student motivation and learning? Educational Research Review, 6(1), 27-54.

Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory: How many types of load does it really need? Educational psychology review, 23(1), 1-19.

Kirschner, P. A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. Computers & Education, 106, 166-171.

Lazowski, R. A., & Hulleman, C. S. (2016). Motivation Interventions in Education A Meta-Analytic Review. Review of Educational Research, 86(2), 602-640.

Ma, W., Adesope, O. O., Nesbit, J. C., & Liu, Q. (2014). Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 106(4), 901-918

Mayer, R. E. (2014). Computer Games for Learning: An Evidence-Based Approach.: The MIT Press.

Mayer, R. E. (Ed.) (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge Universitz Press.

Moreno, R. (2005). Instructional technology: Promise and pitfalls. Technology-based education: Bringing researchers and practitioners together (pp. 1-19): Information Age Publishing.

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: a meta-analysis of research findings. Psychological bulletin, 134(2), 270.

Plass, J. L., & Kaplan, U. (2015). Emotional design in digital media for learning Emotions, technology, design, and learning (pp. 131-162): Academic Press.

Rey, G. D. (2012). A review of research and a meta-analysis of the seductive detail effect. Educational Research Review, 7(3), 216-237.

Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Abrami, P. C., & Schmid, R. F. (2011). What forty years of research says about the impact of technology on learning: A second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational research, 81(1), 4-28.

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational profiles from a self-determination perspective: The quality of motivation matters. Journal of educational psychology, 101(3), 671.

Young, J. (2017). Technology-enhanced mathematics instruction: A second-order meta-analysis of 30 years of research. Educational Research Review, 22, 19-33.

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (23.04.2018)
Sylabus -
Sylabus kurzu
 • Typy multimediálních materiálů: učebnice, hypermediální prezentace, animace, výukové pořady, tutorovací systémy, výukové hry, výukové simulace
 • Stručná historie inovací ve formálním vzdělávání v 20. a 21. století podle Cubana; problémy nasazení technologických inovací ve formální výuce
 • Teoretický aparát: kognitivní a kognitivně-afektivní teorie multimediálního vzdělávání (Mayer & Moreno), teorie kognitivní zátěže (Sweller), teorie sebedeterminace (Deci & Ryan)
 • Konceptuální aparát: výuková metoda vs. výukový materiál vs. výukové médium; atribut vzdělávacího materiálu vs. technologická afordance (Clark)
 • Typy experimentů v oblasti pedagogické psychologie multimediálního vzdělávání; základní typy sledovaných proměnných (znalostní výstupy, afektivně-motivační proměnné, kognitivní zátěž, psychofyziologická data)
 • Základní způsoby interpretace (zejména kvantitativních) empirických dat: effect sizes, meta-analýzy
 • Empirické principy designu multimediálních materiálů: kognitivní principy, afektivně-motivační principy

Sylabus semináře

 • interpretace výsledků experimentů a meta-analýz
 • rozbor chyb publikovaných experimentálních studií
 • účast na experimentu coby participant
 • návrh experimentu a sestavení časového plánu a rozpočtu
 • sepsání cvičné grantové žádosti

Poslední úprava: Brom Cyril, doc. Mgr., Ph.D. (01.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK