PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody pedagogického a didaktického výzkumu - NPED041
Anglický název: Methods in Pedagogical and Educational Research
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2004)
Seminář je koncipován jako úvod do empirických metod humanitních oborů s důrazem na pedagogiku, obecnou didaktiku i didaktiky oborové a navazuje na Úvod do empirické metodologie pedagogiky a didaktiky. Seminář je určen pro všechny zájemce, zvláště vhodný je pro studenty vyšších ročníků učitelství a doktorandy, kteří by chtěli realizovat vlastní empirický výzkum v rámci diplomové, příp. doktorské práce. V rámci semináře budou řešeny i konkrétní problémy spojené s vlastním výzkumem studentů.
Literatura
Poslední úprava: CHVÁL (27.04.2004)

a) Obecně metodologická problematika vědy.

Fajkus, B.: Současná filosofie a metodologie vědy. Praha, Filosofia 1997. ISBN 80-7007-095-1.

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha, OIKOYMENH 1997.

Popper, K. R.: Věčné hledání. Praha, Prostor 1995.

Popper, K. R.: Logika vědeckého zkoumání, Praha, OIKOYMENH 1997.

Král, M.: Změna paradigmatu vědy. Praha, Filosofia 1994.

Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha, OIKOYMENH 1998.

Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha, Testcentrum 2001. ISBN 80-86471-07-1.

b) Metodologie pedagogických výzkumů

Základní:

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998. ISBN 80-7184-569-8.

Kerlinger, F. N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972.

Ferjenčík, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha, Portál 2000. ISBN 80-7178-367-6.

Skalková, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha, SPN 1983.

Gavora, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.

Doplňková:

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1988.

Byčkovský, P.: Základy měření výsledků výuky. Tvorba didaktického testu. Praha, ČVUT 1982.

Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 1998. ISBN 80-7184-141-2.

Říčan, P.: Úvod do psychometrie. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy 1978.

Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál 1999.

c) Statistika

Škaloudová, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha, PedF UK 1998.

Chráska, M. – Janák, V.: Statistika pro pedagogy. Olomouc, PedF UP 1990.

Clauss, G. – Ebner, H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Bratislava, SPN 1988.

Swoboda, H.: Moderní statistika. Praha, Svoboda 1977.

Lindquist, E. F.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. Praha, KPÚ 1965.

Anděl, J.: Statistické metody. Praha, Matfyzpress 1993.

Ebner, H.: Základy štatistiky pre psychológov

WWW.statsoft.cz

d) Literatura z oblasti kvalitativní metodologie

Strauss, A. – Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Albert 1999.

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.

Kučera, M.: Školní etnografie. Přehled problematiky. Studia paedagogica 8, Praha, PedF UK 1992.

Ohniskové skupiny. Brno, Albert 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: CHVÁL (27.04.2004)

Dotazník, anketa, rozhovor, sociometrické techniky, techniky zjišťování výsledků učení, didaktické testy, obsahová analýza dokumentů a výsledků činností, posuzovací stupnice, sémantický diferenciál, Q-metodologie, projektivní techniky.

Úvod do kvalitativních empirických metod, Zakotvená teorie, ohniskové skupiny (marketing, drogy), etnografické metody, případové studie.

Úvod do statistických metod zpracování dat, vícerozměrné průzkumné techniky, clusterová a faktorová analýza, teorie testování hypotéz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK