PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané ekonomicko-matematické modely - NOPT013
Anglický název: Selected economic-mathematical models
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Ekonomická matematika
Informatika > Optimalizace
Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NEKN009
Záměnnost : NEKN009
Je neslučitelnost pro: NEKN010, NEKN009
Je záměnnost pro: NEKN009
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (27.02.2014)
Základní pojmy a metody matematické ekonomie, teorie užitku, teorie preferenčních relací, poptávková funkce, produkční funkce, rovnováha poptávky a nabídky, Leontjevovy modely, některé další lineární a nelineární modely.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. (10.10.2017)

Černý M. a kol.: Axiomatická teorie užitku, SPN-Praha 1975

Fishburn,P.: Utility Theory for Decision Making, John Wiley 1970, rus. překlad z r. 1978

Henderson,J.M., Quandt,R.E.: Microeconomic Theory. A Mathematical Approach,McGraw Hill 1971

Nikaido,H.: Convex Structures and Economic Theory, Academic Press, New York-London 1968, rus. překlad z r. 1972, vydalo nakl. \"Mir\",Moskva

Chiang,A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics, Mc Graw Hill 1984

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (18.04.2018)

1) Modely axiomatické teorie užitku.

2) Deterministické optimalizační modely využívající lineární, konvexní a parametrické optimalizace, některé postupy nekonvexní optimalizace.

3) Vícekriteriální optimalizační modely, řešení konfliktních situací.

4) Indeterministické optimalizační modely (pravděpodobnostní a intervalový přístup, využití teorie fuzzy množin).

5) Modely rovnováhy (rovnováha nabídky a poptávky, rovnováha meziodvětvových vztahů).

Přednáška předpokládá základní znalosti z matematické analýzy a lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK