PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy nelineární optimalizace - NOPT008
Anglický název: Nonlinear Optimisation Algorithms
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. et Ing. David Hartman, Ph.D. et Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Je neslučitelnost pro: NOPX008
Je záměnnost pro: NOPX008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět volně navazuje na předmět Základy Nelineární Optimalizace. V tomto předmětu budeme rozebírat jednotlivé algoritmy na řešení různých typů typicky konvexních úloh. Kromě základních vlastností metod týkajících se jejich struktury a konvergence předmět popisuje přehled metod využívaných pro úlohy bez omezení a úlohy s omezeními. Kromě samotných metod nás často bude zajímat vhodnost metody pro danou třídu problémů, případně její konvergence.
Poslední úprava: Kynčl Jan, doc. Mgr., Ph.D. (03.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Pro zápočet je potřeba získat dostatečný počet bodů z projektu vypracovávaného během semestru a konzultovaného na cvičeních.

Účast na cvičení není povinná.

Bližší informace k možným projektům jsou k dispozici na stránce:

https://iuuk.mff.cuni.cz/~hartman/teach/ANO/

Přístup na stránky může obsahat i individuální informace a je chráněn heslem. Studentům je přístup poskytnut na začátku semestru.

Poslední úprava: Hartman David, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. (24.05.2019)
Literatura -

S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization, Cambridge University Press, 2009

A. Ruszczynski: Nonlinear Optimization. Princeton University Press, 2006.

L. Lukšan: Numerické optimalizační metody - nepodmíněná optimalizace. Technical Report n. 1152, UIVT AVČR, 2011.

M. Maňas: Optimalizační metody. STNL, 1979.

J. Nocedal, S. J. Wright: Numerical Optimization. 2nd edition, Springer, 2006.

Poslední úprava: Kynčl Jan, doc. Mgr., Ph.D. (03.05.2018)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednášce. Zkouška může mít kontaktní nebo distanční formu.

Bližší informace k přednáškám i spolu s materiály k probíraným tématům jsou k dispozici na stránce:

https://iuuk.mff.cuni.cz/~hartman/teach/ANO/

Přístup na stránky může obsahat i individuální informace a je chráněn heslem. Studentům je přístup poskytnut na začátku semestru.

Poslední úprava: Hartman David, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. (22.09.2020)
Sylabus -

1) Úvod do metod optimalizace bez vazeb … obecná optimalizační metoda, řády metod, základní klasifikace metod

2) Konvergence metod … Q-kovergence a její důležité třídy - lineární, superlineární a kvadratická, R-konvergence a souvislosti různých definicí konvergencí

3) Základní gradientní metody … Metody spádových směrů, volba kroku - linesearch, metody volby kroku - Armijo, Goldstein, Wolfe, existence intervalů pro Wolfeho podmínku

4) Metody spádových směrů a Newtonovské metody … metody spádových směrů a Newtonovské metody, Zoutendijkova věta a její souvislost s konvergencí, podmínka silné konvexity a Lipschitzovsky spojitých gradientů.

5) Trust-region methody … Různé strategie stanovenı́ kroku a směru trust-region metod a Cauchyho bod, popis dogleg metody, Sorensenovo lemma

6) Kvazi-newtonovské metody … princip kvazinewtonovstkých metod, aproximace Hesiánu, konvergence metod (Dennis-Moré), metody DFP, BFGS, L-BFGS a Broydenovy metody.

7) Metody konjugovaných směrů … metody konjugovaných směrů, volba směru a konvergence pro specifické systémy, předpodmiňování a PCG metoda, metoda Fletchera a Reevese a metoda Polak a Ribiere.

8) Základní optimalizace s vazbami … základní úloha podmíněné optimalizace, KKT matice a její využití pro konstrukci metod - aktivní množina, Newtonova metoda.

9) Bariérové metody … bariérové metody, princip metody vnitřních bodů pro nelineární úlohy jako rozšíření metod lineárních, související konvergence metod.

10) Penalizačnı́ metody … princip penalizační metody a jejich konvergence.

Poslední úprava: Kynčl Jan, doc. Mgr., Ph.D. (03.05.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK