PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Magnetooptika - NOOE071
Anglický název: Magnetooptics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (21.03.2014)
Magnetooptika se zabývá jevy, které vznikají při interakci světla s materiálem vystaveném magnetickému poli, a je tak cenným nástrojem pro zkoumání jak magnetického uspořádání v látkách, tak jejich mikroskopické struktury. Tato přednáška poskytuje ucelený přehled o teoretických i experimentálních přístupech užívaných v magnetooptice, se zaměřením na jejich praktické využití.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KCHFO (21.03.2014)

Cílem přednášky je seznámit studenty s postupy užívanými v magnetooptice, a to jak výpočetními, tak experimentálními.

V první části kurzu bude vysvětlen základní elektromagnetický popis magnetooptických jevů v maticovém formalismu a jeho využití pro výpočty magnetooptických parametrů. V druhé části přednášky bude nastíněn mikroskopický původ MO jevů a uvedeny různé materiály vhodné pro MO aplikace. V třetí části budou rozebrány různé experimentální metody založené na užití MO jevů.

Přednáška bude doplněna o cvičení, v němž budou mít studenti možnost seznámit se s praktickým užitím studovaných teoretických postupů i vybraných experimentálních metod.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (11.06.2019)

Podmínky zápočtu: praktické cvičení v laboratoři, vypracování protokolu

Podmínky pro zkoušku: písemná + ústní část

Udělení zápočtu není podmínkou pro zkoušku.

Literatura -
Poslední úprava: T_KCHFO (26.03.2014)

A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia 1997.

S. Sugano, N. Kojima, Magneto-Optics, Springer, 2000

R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, Amsterdam / New York / Oxford 1977.

S. Višňovský, Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures, Taylor&Francis, Boca Raton/New York/Amsterdam 2006.

A. Kirilyuk, A. V. Kimel, T. Rasing, Ultrafast Optical Manipulation of Magnetic Order, Reviews of Modern Physics 82, 2731 (2010)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (11.06.2019)

Písemná část zkoušky:

  • analytická řešení základních magneto-optických jevů pomocí formalismů vlnové optiky (Yehův, Jonesův)
  • aplikace formalisů na jednoduchá magneto-optická uspořádání

Ústní část zkoušky:

  • experimentální metody magneto-optiky
  • magneto-optická odezva materiálů
  • základy teorie magneto-optických jevů

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (11.06.2019)

1. Popis stavů světla a šíření prostředím. Polarizace a prostorová modulace světla. Jonesovy matice.

2. Interakce světla s hmotou, disperzní vlastnosti materiálů. Šíření světla v anizotropním prostředí. Magnetooptika.

3. Přehled magnetooptických (MO) jevů - reflexe, transmise. Maticový přístup k popisu MO jevů - elektromagnetická teorie šíření světla ve vrstvách (multivrstvách), Yehův formalismus.

4. Příklady výpočtů v magnetooptice - Kerrův a Faradayův jev v maticovém formalismu, zobecněné analytické vztahy. Základy modelování MO spekter.

5. Mikroskopický původ magnetooptických jevů. Lorenzova klasická teorie. Základy kvantově-mechanického popisu.

6. Materiály z hlediska magnetooptické aktivity a jejich využití v MO aplikacích.

7. Experimentální metody MO spektroskopie. Základy elipsometrie. MO zobrazovací metody.

8. Časově rozlišená magnetooptická měření. Metody nelineární magnetooptiky.

9. Exkurze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK