PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vlnová optika - NOOE021
Anglický název: Wave Optics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Korekvizity : NOFY022
Prerekvizity : NOFY018
Je prerekvizitou pro: NOOE049
Anotace -
Poslední úprava: NEMEC (21.05.2007)
Vlastnosti světelných vln, polarizace světla, šířeni vln prostředím. Přiblížení geometrické optiky. Základy teorie optických zobrazení, teorie aberací. Šíření vln ve vodivém prostředí. Komplexní reprezentace optických polí, klasická teorie koherence, částečná polarizace. Fourierovská optika, úvod do holografie. Gaussovské svazky a optické rezonátory.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Pro udělení zápočtu musí být úspěšně napsána zápočtová písemka na konci semestru. Tato písemka je uskutečněna v jeden řádný a dvou opravných termínech.

Zápočet je nutné získat před přihlášením na zkoušku.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (19.02.2015)

základní:

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, 7. rozšířené vydání, Cambridge 2003.

B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 1 a 2, matfyzpress, Praha 1994.

P. Malý: Optika, Karolinum, 2008.

E. Hecht: Optics, Addison Wesley, 4. vydání, San Francisco 2002.

doplňková:

Luneburg,R.K.: Mathematical Theory of Optics, University of California Press, Berkeley, CA, 1964

M. Francon: Optical Interferometry

D. Marcuse: Light Transmission Optics

D. Marcuse: Theory od Dielectric Optical Waveguides

H.-G. Unger: Planar Optical Waveguides and Fibers

J. Schr#fel, K. Novotný: Optické vlnovody

S. Solimeno, B. Crosignani a P. DiPorto: Guiding, Diffraction and Confinement of Optical Radiation

V. Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky

J. Peřina: Coherence of Light

J. Peřina: Teorie koherence

H. Haken: Light

A. K. Ghatak, K. Thyagarajan: Contemporary Optics

A. K. Ghatak: An Introduction to Modern Optics

C. Curry: Wave Optics

J. A. Arnaud: Beam and Fiber Optics

A. Yariv: Quantum Electronics

A. Papoulis: Systems and Transform with Applications in Optics

J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics

M. Francon: Holography

H. A. Haus: Waves and Fields in Optoelectronics

M. Miler: Holografie

J. Čtyroký: Integrovaná optika

L. Mandel, E. Wolf: Optical Coherence and Quantum Optics

B. G. Koreněv: Úvod to teorie Besselových funkcí

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (19.02.2015)

1. Základní vztahy teorie elektromagnetického pole.

 • Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru.
 • Hraniční podmínky.
 • Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru a plochy nespojitosti vektorů elektromagnetického pole.
 • Vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, fázová a grupová rychlost.
 • Energie a moment hybnosti elektromagnetické vlny.

2. Polarizace světla.

 • Polarizace rovinné harmonické vlny, polarizační elipsa.
 • Důležité speciální případy eliptické polarizace.
 • Úhlový moment hybnosti elektromagnetické vlny.
 • Polarizační zařízení – polarizátory, fázové destičky, polarizační rotátory.
 • Jonesovy vektory a matice.
 • Komplexní parametr polarizace.
 • Stokesovy parametry a Poincarého sféra.

3. Šíření rovinné elektromagnetické vlny vrstevnatým prostředím.

 • Maxwellovy rovnice vrstevnatého prostředí.
 • Charakteristické matice vrstevnatého prostředí.

4. Přiblížení geometrické optiky.

 • Eikonál a eikonálová rovnice.
 • Paprsková rovnice. Astronomická refrakce.
 • Lagrangeův-Poincaréeho integrální invariant, Fermatův princip.
 • Maticová optika.

5. Světelné vlny v absorbujícím prostředí.

 • Optické charakteristiky absorbujícího prostředí.
 • Šíření elektromagnetické vlny z dielektrika do vodiče.
 • Fresnelovy vzorce - odraz rovinné elektromagnetické vlny od povrchu absorbujícího dielektrika a změna její polarizace.
 • Kramersovy-Kronigovy relace.

6. Problematika vnímání barev.

 • Primární barvy, míchání barev.
 • Odčítací a sčítací zabarvování.

7. Úvod do teorie optické koherence.

 • Komplexní reprezentace monochromatických vln.
 • Komplexní reprezentace polychromatických vln.
 • Fourierova transformace.
 • Reálný a analytický signál a jejich spektra.
 • Statistická optika, princip ergodicity.
 • Časová koherence, časová koherenční funkce, komplexní stupeň časové koherence, koherenční doba a délka.
 • Spektrální hustota výkonu, Wienerova-Chinčinova věta.
 • Prostorová koherence, vzájemná koherenční funkce, komplexní stupeň koherence, vzájemná intenzita, koherenční plocha.
 • Podélná koherence.
 • Interference částečně koherentního světla.
 • Interference a časová koherence, měření komplexního stupně časové koherence, princip Fourierových spektrometrů.
 • Interference a prostorová koherence, Fresnelovo přiblížení sférické vlny, vliv spektrální šířky na interferenci, počet pozorovatelných proužku v Youngově dvouotvorovém pokusu
 • Částečná polarizace, koherenční matice, stupeň polarizace, zcela polarizované a nepolarizované světlo.

8. Fourierovská optika.

 • Dvourozměrná Fourierova transformace, prostorové frekvence.
 • Amplitudová a frekvenční modulace obrazu.
 • Přenosová funkce zobrazovací soustavy. Funkce impulzové odezvy.
 • Optický výpočet Fourierovy transformace v dalekém poli (Fraunhoferova aproximace) a pomocí čočky. Souvislost optického výpočtu FT transformace a difrakce světla.
 • Prostorová filtrace.

9. Holografie.

 • Princip holografie, záznam a rekonstrukce obrazu.
 • Holografické prostorové filtry.
 • Objemové hologramy.

10. Gaussovské svazky a optické rezonátory.

 • Paraxiální Helmholtzova rovnice.
 • Komplexní amplituda gaussovského svazku.
 • Parametry gaussovského svazku - intenzita, poloměr, divergence, fáze a vlnoplochy.
 • Šíření gaussovského svazku ve volném prostoru.
 • Tvarování gaussovského svazku(průchod tenkou čočkou, odraz na zrcadle), čočkový vlnovod, zákon ABCD.
 • Hermiteovské-gaussovské svazky, besselovské svazky.
 • Optický rezonátor, rezonanční podmínka, rezonanční frekvence, příčné a podélné mody rezonátoru. Hustota modů v jednorozměrném, dvourozměrném a třírozměrném rezonátoru. Vliv ztrát v rezonátoru.
 • Boydův-Kogelnikův diagram stability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK