PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální základy optoelektroniky-optické vlastnosti pevných látek - NOOE006
Anglický název: Fundamentals of Optoelectronics - Optical Properties of Solids
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Prerekvizity : NFPL001
Anotace -
Poslední úprava: ()
Pásový model pevných látek. Interkace optického pole s pevnou látkou. Klasický, semikvantový a kvantový model interakce.Optické vlastnosti pevných látek a jejich využití v optoelektronice. Interakce světla s látkou ve vnějších polích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MKUCERA/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Interakce světla s hmotou, optická disperze pevných látek (PL), optické vlastnosti PL ve vnějších polích, lokalizované stavy v PL

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. (07.06.2019)

ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. (07.06.2019)

1. B.E.A.Saleh, M.C.Teich - Základy fotoniky, Matfyzpres, 1994 (Fundamentals of photonics, Wiley 1991)

2. M.Fox - Optical properties of solids, Oxford 2003

3. J.Garcia Sole et al. - An introduction to the optical spectroscopy of inorganic solids, Wiley 2005

4. J.F.Nye - Physical properties of crystals, Clarendon 1957

Doplňková:

5. Ch.Kittel - Úvod do FPL, Academia 1985

6. T.S.Moss - Semiconductor optoelectronics, Butterworths 1973

7. Č.Koňák - Základy fyzikální optiky, skripta FJFI ČVUT, 1977

8. F.Wooten - Optical properties of solids, Academic Press 1972

9. A.B.P.Lever - Inorganic electronic spectroscopy, Elsevier 1974

10. S.Krupička - Fyzika feritů, Academia 1974

11. L.E.Orgel - An introduction to transition metal chemistry, J.Wiley 1960

12. J.Chojnacki - Základy chemické a fyzikální krystalografie, Academia 1979

Metody výuky
Poslední úprava: MKUCERA/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. (07.06.2019)

ústní zkouška, rozsah požadovaných znalostí odpovídá sylabu přednášky v rozsahu prezentovaném na přednášce

Sylabus -
Poslední úprava: MKUCERA/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Interakce světla s hmotou - fenomenologická a semikvantová teorie, materiálové a optické konstanty, disperzní relace a sumační pravidla, kauzalita, funkce odezvy, aplikace v pevných látkách (PL), anizotropie opt.vlastností v krystalech, tenzorový popis a symetrie, transformace, Neumanův a Curieův princip.

Disperze optických vlastností PL - klasický popis pro vázané a volné částice, spektra materiálových parametrů, lokální pole, popis pro kovy, polovodiče a dielektrika, disperze ve vnějších polích (elektrické a magnetické pole), kvantová teorie disperze (základní pojmy a přístupy), energetická struktura v elektrickém a magnetickém poli (Landauovy hladiny).

Optické vlastnosti PL ve vnějších polích - elektrooptické jevy, lineární a kvadratický EO jev, EO tenzor, EO prvky, magnetooptické jevy, podélné a příčné MO jevy, MO prvky, akustooptický jev, Braggova difrakce, AO prvky, fotoelastický jev.

Lokalizované stavy v PL - lokalizované elektrony v krystalu, orbitály a energie, krystalové pole (klasifikace, základy teorie ligandového pole, štěpení hladin, parametry kubického pole), výměnné interakce (výměnný integrál, molekulární pole), optické vlastnosti krystalů s lokalizovanými stavy, materiály s prvky skupiny d a f.

Experimentální metody optické spektroskopie PL - stanovení optických konstant z propustnosti a odrazivosti, elipsometrie, modulační metody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK