PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Emisní spektroskopie v biofyzice - NOOE004
Anglický název: Emission Spectroscopy in Biophysics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika, Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (05.05.2014)

Moderní metody emisní spektroskopie a její biomedicínské aplikace. Využití fluorescenčních sond a značek, fluorescenční sensory. (Vhodné i pro PGDS).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HERMAN/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Viz anotace

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (10.03.2004)

J.R.Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2nd Edition, Plenum Publ.Corp., New York, 1999

Vo-Dingh, CRC Biomedical Photonics Handbook, CRC Press, New York, 2003

M.G.Ormerod (ed.): Flow Cytomety - A Practical Approach, IRL Press, Oxford Univ.Press, 1890

J.R.Lakowicz: Topics in Fluorescence Spectroscopy Vol.3 - Biochemical Applications Plenum Publ.Corp., London 1992

J.R.Lakowicz: Topics in Fluorescence Spectroscopy Vol.4 - Probe Design and Chemical Sensing, Plenum Publ.Corp., London 1994

D.L.Taylor et al.(ed.): Applications of Fluorescence in the Biomedical Sciences Part I, II Alan R.Liss, Inc., New York 1986

V.T.Mason (ed.): Fluorescent and Luminescent Probes for Biological Activity - A Practical Guide to Technology for Quantitative Real-Time Analysis Academic Press, London 1993

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. (06.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (28.04.2004)

1. Moderní experimentální techniky v luminiscenci, vlastnosti a výběr fotodetektorů (fotonásobiče, lavinové diody, dvojdimenzionální detektory, zesilovače obrazu, CCD kamery), stacionární metody, časově rozlišené fluorescenční metody (časová a frekvenční doména), laserová fotolýza (FRAP), fluorescenční proudová cytometrie (FACS) - fluorescenční třídiče buněk, fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) (fyzikální základy metod). Mikrofluorometrie, fluorescenční mikroskopie se zpracováním a klasifikací obrazu, poměrové metody, hyperspektrální zobrazování, mapování dob života fluorescence (FLIM), rastrovací konfokální a vícefotonová fluorescenční mikroskopie, nelineární emisní metody pro zvýšení prostorového rozlišení, optické řezy 3D rekonstrukce emitujících objektů.

2. Fluorescenční senzory pro plyny, ionty, malé molekuly a biopolymery (fyzikální principy funkce), barvení, principy detekce (spektrální, modulační, polarizační), sledování interakcí biomolekul (reakce v excitovaném stavu, přenos excitační energie, zhášení).

3. Využití luminiscenčních metod v přírodních vědách, medicíně a kriminalistice, resonanční přenos excitační energie (FRET) - stanovování mezimolekulárních vzdáleností, určování pohyblivosti biologických mikroobjektů, biomedicínské využití fluorescence buzené evanescentní vlnou, FLIMU a ostatních fluorescenčních zobrazovacích metod, aplikace selektivního značení biomolekul v biologii a lékařství a farmaceutickém průmyslu (HTS), imunofluorescence, biotin-avidinové systémy, DNA-arraye, atd.,

4. Fluorescence biopolymerů

5. Zesílení fluorescence při interakci fluoroforu s kovovými povrchy a částicemi..

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK