PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do praktické fyziky - NOFY055
Anglický název: Introduction to Practical Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/index.htm
Garant: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (23.04.2009)
Přípravný předmět (seminář) pro výuku ve fyzikálním praktiku. Podává základní přehled o vyhodnocení dat naměřených ve fyzikálním experimentu, chybách měření a metodách jejich odhadu. Důraz je kladen na získání základního přehledu o statistických metodách a jejich praktických aplikací při vyhodnocování fyzikálních experimentů, odhadu parametrů a fitování závislostí. Předmět je určen pro studenty bakalářského studia fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: CISAROVA/MFF.CUNI.CZ (23.04.2009)

Cílem je podat základní přehled o metodách vyhodnocení dat naměřených ve fyzikálním experimentu, odhadech chyb měření a odhadech parametrů rozdělení. Důraz je kladen na praktickou aplikaci statistických metod ve fyzikálním experimentu. Předmět slouží jako přípravný seminář pro výuku ve fyzikálním praktiku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování dvou kontrolních testů v průběhu semestru.

Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

1.Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967

2.Sprušil B., Zielenicová P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, skriptum MFF UK Praha 1986

4.Kamke D., Krämer K.: Physikalischen Grundlagen der Messeinheiten, B.G.Teubner Verl., Stuttgart 1977

Ruský překlad: Fizičeskije osnovy jedinic izmerenija, izd. Mir, Moskva 1980

5.Hudson D.J.: Statistics, Geneva 1964 (Ruský překlad: Statistika dlja fizikov, Izd. Mir, Moskva 1967

6.Šindelář V., Smrž L.: Nová soustava jednotek, SPN Praha 1968

7.Johnson N.L., Leone F.C.: Statistics and Experimental Design

8.Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)
1. Chyby měření
 • základní systematika, chyba náhodná, systematická, hrubá chyba
 • zdroje a charakter chyb u různých metod měření
 • odhad chyby metody a chyby měřidel, třída přesnosti
 • zápis výsledků měření
 • odhad maximální chyby nepřímých měření , základní operace s neúplnými čísly

2. Základní pojmy matematické statistiky

 • náhodný jev, náhodná veličina, pravděpodobnost
 • rozdělení pravděpodobnosti
 • střední hodnota, momenty náhodné veličiny
 • rozdělení pravděpodobnosti více náhodných veličin, korelace
 • centrální limitní věta

3. Princip maximální pravděpodobnosti

 • odhad parametrů rozdělení
 • střední hodnota, standartní odchylka
 • vychýlený odhad
 • přenos chyby, uvážení chyby měřícího přístroje

4. Metoda nejmenších čtverců

 • lineární regrese s jednou proměnnou
 • nelineární regrese s jednou proměnnou

5. Praktické zpracování experimentálních dat

 • zásady zpracování grafů
 • metody početní, regrese, metoda spline
 • odhad přesnosti regresních koeficientů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK