PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do praktické fyziky - NOFY055
Anglický název: Introduction to Practical Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/
Garant: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (23.04.2009)
Přípravný předmět (seminář) pro výuku ve fyzikálním praktiku. Podává základní přehled o vyhodnocení dat naměřených ve fyzikálním experimentu, chybách měření a metodách jejich odhadu. Důraz je kladen na získání základního přehledu o statistických metodách a jejich praktických aplikací při vyhodnocování fyzikálních experimentů, odhadu parametrů a fitování závislostí. Předmět je určen pro studenty bakalářského studia fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: CISAROVA/MFF.CUNI.CZ (23.04.2009)

Cílem je podat základní přehled o metodách vyhodnocení dat naměřených ve fyzikálním experimentu, odhadech chyb měření a odhadech parametrů rozdělení. Důraz je kladen na praktickou aplikaci statistických metod ve fyzikálním experimentu. Předmět slouží jako přípravný seminář pro výuku ve fyzikálním praktiku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (25.09.2020)

Zápočet bude udělen za úspěšné absolvování dvou kontrolních testů během semestru.

Část bodů potřebných k udělení zápočtu lze získat plněním pravidelných úkolů (na semináři či domácích) během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

1. Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967

2. J.Englich, Úvod do praktické fyziky I, zpracování výsledků měření, Matfyzpress 2006

3. Sprušil B., Zielenicová P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, skriptum MFF UK Praha 1986

4. Cowan G.: Statistical Data Analysis, Claredon Press, Oxford 1998.

5. W.T. Eadie et al.: Statistical Methods in Experimental Physics, North Holland, Amsterdam 1971

6. Jaynes E.T.: Probability Theory the Logic of Science, Cambridge University Press, Cambridge 2003

7. Barlow R.J.: Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley & Sons, Chichester 1989

8. Johnson N.L., Leone F.C.: Statistics and Experimental Designs, John Wiley & Sons, New York 1964

9.Meloun M., Militký J.: Statistická analýza a zpracování experimentálních dat, Academia 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (30.09.2021)
1. Chyby měření
 • základní systematika, chyba náhodná, systematická, hrubá chyba
 • zdroje a charakter chyb u různých metod měření
 • odhad chyby metody a chyby měřidel, třída přesnosti
 • zápis výsledků měření
 • odhad maximální chyby nepřímých měření, základní operace s neúplnými čísly

2. Základní pojmy matematické statistiky

 • náhodný jev, náhodná veličina, pravděpodobnost
 • rozdělení pravděpodobnosti
 • střední hodnota, momenty náhodné veličiny
 • rozdělení pravděpodobnosti více náhodných veličin, korelace
 • centrální limitní věta

3. Princip maximální pravděpodobnosti

 • odhad parametrů rozdělení
 • střední hodnota, standardní odchylka
 • vychýlený odhad
 • přenos chyby, uvážení chyby měřicího přístroje

4. Metoda nejmenších čtverců

 • lineární regrese s jednou proměnnou
 • nelineární regrese s jednou proměnnou

5. Praktické zpracování experimentálních dat

 • zásady zpracování grafů
 • metody početní, regrese, metoda spline
 • odhad přesnosti regresních koeficientů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK