PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum III - Optika - NOFY028
Anglický název: Practical Course III - Optics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Prerekvizity : NOFY066
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
Předmět doplňuje a rozšiřuje znalosti získané v přednášce Optika a navazuje na Praktikum I a II. Studentům je nabízen široký výběr experimentálních úloh z optiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Předmět umožňuje studentům především 2. ročníku získat základní praktické zkušenosti při práci s optickými i ostatními fyzikálními přístroji a při zpracovávání výsledků měření moderními metodami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (12.01.2022)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (27.05.2013)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (12.01.2022)

Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry, Fraunhoferova metoda měření indexu lomu, Fresnelovy vzorce)

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení, jednoduché optické přístroje, mikroskop)

Fotometrie (fotometrické veličiny, fotometrický diagram)

Interference a difrakce (Michelsonův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření tloušťky tenké vrstvy, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, Fabry-Perotův interferometr, měření indexu lomu, Jaminův interferometr, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr, laserová dopplerovská anemometrie, fourierova transformace v optice)

Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev, Faradayův jev, polarizační mikroskop)

Optická spektroskopie, vlastnosti rentgenového záření, absorpce světla

Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, Helium-neonový laser)

Vláknová optika (průchod světla optickým vláknem)

Fluorescence (mikroskop a spektroskop)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK