PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky - NMUM312
Anglický název: Mathematical Propedeutics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
Proces osvojování obsahu a metod středoškolské matematiky (projektování, realizace a hodnocení). Příprava a hodnocení pedagogické praxe. Moderní výukové metody a techniky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (21.02.2018)

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou vzhledem k praxi nejvýše dvě absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním náhradních úkolů.

2. Písemné vypracování čtyř úkolů v předepsaných termínech. Úkoly:

a) hospitační záznam z pedagogické praxe,

b) příprava na vyučovací hodinu,

c) příprava a vyhodnocení písemné práce,

d) vyhledání a zhodnocení čtyř výukových online zdrojů k zadanému tématu.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (05.05.2014)
 • Hejný, M. a kol. Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava, 1989.
 • Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.
 • Odvárko, O. a kol. Metody řešení matematických úloh. SPN, Praha, 1990.
 • Herman, J., Kučera, R., Šimša, J. Metody řešení matematických úloh I. 2., přeprac. vyd., MU, Brno, 2001.
 • Herman, J., Kučera, R., Šimša, J. Metody řešení matematických úloh II. 3., přeprac. vyd., MU, Brno, 2004.
 • Učebnice matematiky pro střední školy.
 • Školské dokumenty, vzdělávací programy v matematice.
 • Webové stránky MŠMT, KDM MFF UK. Vzdělávací portály.
 • Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (02.12.2014)

Teoretická didakticko-pedagogická složka:

 • Induktivní a deduktivní metody ve středoškolské matematice.
 • Analýza výukových projektů středoškolské matematiky (učebnice a další učební materiály).
 • Výukový proces středoškolské matematiky, zvláště komunikace se žákem.
 • Projektování výukového procesu (příprava vyučovacích jednotek).
 • Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu.

Praktická pedagogicko-didaktická složka:

 • Příprava na pedagogickou praxi (úvodní instruktáž, zadání úkolů studentům, školní vzdělávací programy).
 • Hodnocení pedagogické praxe (studentská vystoupení - sebereflexe první pedagogické praxe, analýza zkušeností studentů, hodnocení studentů vedoucími učiteli praxe).
 • Pedagogicko-psychologické aspekty učitelské profese.
 • Seznámení s využitím moderních technologií ve výuce (dataprojektor, počítač, interaktivní tabule, výukové programy, webové stránky).
 • Seznámení s výukovými metodami s podporou technologií (tvorba výukových materiálů - počítačové prezentace, interaktivní programy, e-learning).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK