PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie III - NMUG511
Anglický název: Descriptive Geometry Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Třetí pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy pod vedením zkušeného fakultního učitele. Součástí praxe je seminář věnovaný reflexi a zkušenostem studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň ve 12 výukových hodinách deskriptivní geometrie, příp. v hodinách stereometrie věnovaných zobrazování prostoru do roviny (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat alespoň 12 samostatných výstupů (odučit 12 vyučovacích hodin deskriptivní geometrie, z čehož 4 výstupy mohu být v hodinách matematiky v tématu stereometrie).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se povinného reflektivního semináře k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe).

5. Písemně vypracovat analýzu jedné odučené hodiny a odevzdat ji konzultantovi.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Kupčáková M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, Praha, 2002.

Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2010.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 2007.

Kalhoust Z., Obst O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2009.

Kupčáková M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, Praha, 2002.

Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2010.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 2007.

Kalhoust Z., Obst O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele a také ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. Vykoná nejméně 12 samostatných výstupů, tj. odučí alespoň 12 hodin, a absolvuje nejméně 12 hospitací. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porada, konzultace, příprava pomůcek apod.).

Součástí předmětu je povinný reflektivní seminář věnovaný reflexi praxe (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe). Student dále vypracuje písemnou analýzu jedné odučené hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK