PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie - NMUG312
Anglický název: Pedagogic-Didactic Propaedeutics of Descriptive Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: G_M (22.05.2012)
Rozvíjení prostorové představivosti studentů, motivace a metody. Zásady výuky deskriptivní geometrie. Příprava a hodnocení pedagogické praxe. Moderní výukové metody a techniky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách (povoleny jsou vzhledem k praxi nejvýše dvě absence, v odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním náhradních úkolů), vypracování a včasné odevzdání termínovaných úkolů a obhajoba závěrečné práce. Povaha předmětu neumožňuje opravný termín kolokvia v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
  • Webové stránky MŠMT, KDM MFF UK.
  • Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]
  • Hradecký, F., Mikulčák, J.: Metodika vyučování deskriptivní geometrii a rýsování. SPN Praha, 1966.
  • Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.
  • Počítačové manuály.
  • http://www.fd.cvut.cz/personal/voracsar/PocGeom/Rhino/index_rhino.html
  • http://www.geogebra.org/cms/cs/
  • Časopisy pro učitele matematiky/deskriptivní geometrie (Učitel matematiky, Matematika­-fyzika-informatika, Mathematics Teacher aj.).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)

Příprava na pedagogickou praxi, vyhodnocení a sebereflexe první pedagogické praxe. Pedagogicko-psychologické aspekty učitelské profese. Moderní výukové techniky (interaktivní tabule, webovské stránky, e-learning, tvorba interaktivních obrázků). Výukové metody (příprava výukových materiálů, interaktivní programy, sestavení a opravování didaktických testů).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK