PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Deskriptivní geometrie I - NMUG101
Anglický název: Descriptive geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG1.html
Garant: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE001
Záměnnost : NDGE001
Je prerekvizitou pro: NMUG266, NMUG265
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2012)

Základní přednáška z deskriptivní geometrie pro první ročník učitelského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů a jednoho modelu,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Pro kombinované studenty neplatí bod 4) a ta část bodu 1), která se týká modelu. Účast studentů kombinovaného studia na hodinách určených pro prezenční studenty však rozhodně není zákázána. Ba naopak, je vítána. Rovněž výroba modelu může být dobrovolně provedena.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek, Klíma, Kounovský: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.
  • Coxeter H. S. M.: Introduction to geometry, Wiley, New York, 1989.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. planimetrie, stereometrie, osová afinita, středová kolineace, kuželosečky, kótované promítání a Mongeovo promítání.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Planimetrie, stereometrie, základní geometrické plochy a tělesa (zejména hranol, jehlan, válec, kužel, koule). Řešení prostorových úloh. Přehled druhů promítání. Rovnoběžné promítání, vlastnosti, invarianty. Osová afinita. Kuželosečky. Perspektivní kolineace. Specifické vlastnosti pravoúhlého promítání. Kótované promítání, aplikace v praxi. Mongeovo promítání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK