PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky II - NMTM406
Anglický název: Didactics of Mathematics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (20.01.2019)
Poznávací a pojmotvorný proces v dalších tématech školské matematiky na druhém stupni základní školy a na střední škole. Analýza koncepce a obsahu některých partií školské matematiky včetně identifikace obtíží žáků v těchto tématech; hodnocení žáků. Digitálních technologie ve výuce matematiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (01.03.2021)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu - distanční výuka:

1) Aktivní účast na online výuce, z výuky se lze omluvit. Dle počtu absencí bude případně stanoveno vypracování dalších úkolů.

2) Písemné vypracování tří úkolů ve stanovených termínech a jejich prezentace.

Úkoly:

a) příprava na výkladovou hodinu z planimetrie na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ,

b) tvorba pracovního listu na rozvíjení prostorové představivosti žáků,

c) návrh aktivity žáků ve výuce geometrie s využitím programu GeoGebra.

Podmínky získání zápočtu - prezenční výuka:

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absence nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Vypracování tří úkolů v průběhu semestru a jejich odevzdání v předepsaných termínech včetně prezentace v rámci cvičení. Témata úkolů:

a) příprava na výkladovou hodinu z planimetrie na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ,

b) tvorba pracovního listu na rozvíjení prostorové představivosti žáků,

c) návrh aktivity žáků ve výuce geometrie s využitím programu GeoGebra.

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (30.10.2020)

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF, 2004.

Hejný, M., Kuřina, F. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009.

Kuřina, F. Umění vidět v matematice. Praha: SPN, 1983.

Kuřina, F. Matematika a porozumění světu. Praha: Academia, 2009.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Moravcová,V., Robová,J.,Kaňková, Š. Práce s kartézskou soustavou souřadnic. In Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. Praha: PedF UK, 2019. Dostupný online: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/files/2020/02/N%C3%A1m%C4%9Bty-na-aktivity-rozv%C3%ADjej%C3%ADc%C3%AD-matematickou-gramotnost.pdf

Odvárko, O. a kol. Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990.

Polák, J. Didaktika matematiky. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014.

Robová, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: UK, PedF, 2012.

Časopisy Matematika-fyzika-informatika, Učitel matematiky, Scientia in educatione

Názvy a značky školské matematiky. Praha: SPN, 1988.

Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981.

Současné a starší učebnice matematiky pro druhý stupeň základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií

Současné a starší učebnice matematiky pro čtyřleté střední školy

Školské dokumenty a vzdělávací programy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (01.03.2021)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části zkoušky.

Písemná část zkoušky se sestává ze čtyř středoškolských příkladů, jejichž řešení je doplněno didaktickými komentáři vztahujícími se k možným obtížím žákům při jejich řešení. Příklady korespondují se sylabem přednášky a s tím, co bylo probíráno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (20.01.2019)

Poznávací a pojmotvorný proces, práce s chybou žáka, konstruktivistické přístupy k výuce. Projektování výuky matematiky, hodnocení žáků. Rozvíjení finanční gramotnosti žáků. Problémy výuky konstrukční geometrie, prostorová představivost; propojování poznatků z různých témat. Kombinatorické myšlení žáků.

Různé didaktické přístupy k výuce témat:

Procenta, posloupnosti a řady.

Planimetrie.

Stereometrie.

Analytická geometrie.

Kombinatorika a její využití v pravděpodobnosti.

Přínosy a rizika integrace digitálních technologií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK