PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematický proseminář II - NMTM162
Anglický název: Introductory seminar on mathematics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Procvičení a prohloubení středoškolské matematiky. Upevnění základů matematických dovedností, posílení exaktního matematického vyjadřování, rozvíjení logického myšlení.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (30.04.2020)

Požadavky k získání zápočtu:

1. Účast na seminářích, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absenci nahradit vypracováním domácí práce. Tento bod neplatí v případě distanční výuky.

2. Aktivní účast (plnění průběžných úkolů, vystoupení v hodinách apod.) nebo napsání závěrečné písemné práce s úspěšností alespoň 60 %. Písemná práce proběhne v jednom řádném a jednom náhradním termínu. Termíny písemných prací stanoví vyučující příslušné paralelky alespoň 14 dní předem.

Vzhledem k aktuální situaci může být kontrola plnění úkolů stejně jako závěrečná písemná práce provedena distanční formou.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Středoškolské učebnice matematiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (29.10.2019)

Seminář, domácí úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Planimetrie a stereometrie. Analytická geometrie v rovině a prostoru. Kombinatorika. Řešeny budou mimo jiné úlohy propojující uvedená témata.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK