PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie pro učitele - NMTM110
Anglický název: Information technology for teachers
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (01.02.2018)
Předmět je určen pro budoucí učitele, kteří se v jeho rámci seznámí se základy zpracování číselných, textových a grafických informací na počítači a s využitím těchto postupů v přípravě na výuku i ve vlastní výuce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (30.04.2020)

Pro udělení zápočtu je třeba splnit část u Z. Halase (programování a typografie) i část u J. Robové (Geogebra).

Programování v Pythonu (Z. Halas):
ve zkouškovém období bude třeba absolvovat test z programování (zadá Z. Halas).

Typografie a TeX (Z. Halas):
bude třeba provést jeden domácí úkol prokazující zvládnutí základů sázení textů v TeXu (zadá Z. Halas).

Dynamický geometrický software - Geogebra (J. Robová):
1. Aktivní účast na online výuce, z výuky se lze omluvit. Dle počtu absencí bude případně stanoveno vypracování dalších úkolů.

2. Úspěšné vypracování seminární práce z oblasti textových editorů ve vazbě na využití dynamického geometrického software.


Podmínky udělení zápočtu před COVID-situací (pouze pro archivaci):

Podmínky úspěšného absolvování:

Distanční výuka:

1. Aktivní účast na online výuce, z výuky se lze omluvit. Dle počtu absencí bude případně stanoveno vypracování dalších úkolů.

2. Úspěšné absolvování

a) vypracování úkolu z oblasti zpracování dat,

b) vypracování seminární práce z oblasti textových editorů ve vazbě na využití dynamického geometrického software.

Prezenční výuka:

1. Aktivní účast na cvičení, povoleny jsou tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Úspěšné absolvování

a) testu z oblasti zpracování dat a textových editorů,

b) seminární práce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (17.01.2020)

Uživatelské manuály a tutoriály textových editorů a grafických programů.

Další materiály

 • Python, TEX, GeoGebra: dostupné na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/IT.htm
 • tabulkové kalkulátory: dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8521
 • textové editory: dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8522

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)

Zpracování dat, textů, textové editory a tabulkové kalkulátory.

A. Úvod do programování (Python 3)
 • 1. Programovací jazyky, jejich klasifikace dle různých hledisek
 • 2. Programovací jazyk Python 3, výhody, nevýhody, instalace na různých platformách
 • 3. Práce s proměnnou, základní vstup a výstup
 • 4. If: řešení kvadratické rovnice, klasifikace, další příklady
 • 5. Cyklus for: tabulky hodnot různých funkcí (druhé mocniny, sinus), násobilka, další příklady
 • 6. Funkce, refaktorizace kódu; výpis všech dělitelů, rozklad na součin prvočísel, …
 • 7. Další příklady: Eratosthenovo síto, zápis do souboru, kombinační čísla (rekurze), náhodná čísla (karty – přebíjená, sázení ve Sportce, …), určení dne v týdnu k zadanému datu, výpočet π Archimédovou metodou, součty různých řad (e, ln 2, π), výpočty s vysokou přesností – modul decimal, želví grafika

B. Úvod do psaní matematických textů a typografie
 • 1. Úvod do typografie
 • 2. Instalace distribuce TeXLive a editoru TeXStudio
 • 3. Sazba jednoduchého matematického textu v pdfCSLaTeXu (formátování textu, mikrotypografie, sazba matematických formulí, sazba definic a vět, vkládání obrázků, generování obsahu, … )

C. Úvod do geometrického software (Geogebra)
 • 1. Instalace GeoGebry, základní vlastnosti dynamického geometrického software
 • 2. Grafické vlastnosti geometrických objektů
 • 3. Řešení konstrukčních úloh (statický a dynamický přístup, zápis a krokování konstrukce, makrokonstrukce)
 • 4. Řešení metrických úloh, množiny bodů dané vlastnosti (nástroje Stopa, Množina)
 • 5. Grafy funkcí, tabulka funkčních hodnot, vyšetřování vlastností funkcí pomocí nástrojů a příkazů GeoGebry
 • 6. GeoGebra 3D (konstrukce bodů, přímek, rovin a těles ve 3D prostředí; řešení stereometrických úloh)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK