PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačové řešení úloh fyziky kontinua II - NMMO599
Anglický název: Computer Solution of Continuum Physics Problems II
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Blechta, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.05.2023)
Předmět navazuje na NMMO403 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua a je zaměřen na numerickou implementaci pokročilejších výpočetních technik z různých partií fyziky. Zaměření na použití HPC, akademického open source softwaru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.05.2023)

Cílem kurzu je rozšířit vhled studujících do problematiky numerického řešení

úloh mechaniky kontinua metodou konečných prvků. Naučit se pracovat na moderních

paralelních počítačích a používat vhodné akademické softwarové prostředky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.05.2023)

Zápočet je podmíněn aktivní účastí na dvou třetinách

konaných cvičení (zaokrouhleno dolů) a vypracováním krátkého reportu o řešení zápočtové

úlohy na téma řešení problému z mechaniky kontinua, kterou si studující vybere během

semestru. Povaha zápočtu vylučuje opravné termíny.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.05.2023)

Zkouška je ústní, její obsah odpovídá sylabu a probraným

tématům během semestru. Její hlavní částí je diskuze otázek souvisejících s řešením

zápočtového problému.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.05.2023)

● Arbitrary Lagrangian-Eulerian method a úlohy s volnou hranicí

● Nitscheho metoda - slabá formulace hraničních podmínek, aplikace na okrajové

podmínky na geometricky netriviálních rozhraních a na kinematickou rovnici volného

povrchu

● Cahnovy-Hilliardovy-Navierovy-Stokesovy rovnice

● Nédélecovy konečné prvky a Maxwellovy rovnice

● Stefanův problém a entalpická metoda

● Augmented Lagrangian method a úlohy s nerovnostními vazbami, kontaktní úlohy

● Sférické harmonické funkce a řešení úloh na sféře/kouli

● Tlakově robustní metody v nestlačitelném proudění

● Adaptivita prostorové diskretizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK