PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování 2 - NMIN102
Anglický název: Programming 2
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NMIN112
Prerekvizity : NMIN101
Záměnnost : NMIN112
Je korekvizitou pro: NMIN162
Je neslučitelnost pro: NMIN161, NPRX030, NPRG062, NPRG047
Je záměnnost pro: NPRM045
Ve slož. prerekvizitě: NPRG041, NPRG041, NPRX041
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška pro posluchače bakalářského studia matematiky, kteří tento předmět úspěšně neabsolvovali v prvním roce svého studia. Obsahem kursu je programování v jazyce Pascal, metody návrhu algoritmů a tvorby programů. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NMIN101 Programování 1, na který tento předmět přímo navazuje.
Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (16.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu se požaduje:

 • aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma),
 • vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující stanoví podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly nebo opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Zkouška má písemnou a ústní část. Na složení zkoušky má student tři pokusy (jeden řádný a dva opravné termíny).

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (11.10.2017)
Literatura
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vyd. 2007
 • N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs , Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
 • slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989
 • I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (30.09.2017)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška zahrnuje učivo z obou semestrů základního kursu programování, tzn. z předmětů NMIN101 a NMIN102. K účasti na zkoušce není nutné předchozí získání zápočtu.

Zkouška má písemnou a ústní část. V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka a algoritmů v rozsahu sylabů přednášek NMIN101 a NMIN102. Součástí zkoušky je také rozbor úloh z písemné části zkoušky formou diskuse nad zvolenými řešeními.

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (02.05.2020)
Sylabus -
1. Programovací jazyk Pascal
 • modulární programování, unity
 • typ ukazatel, dynamicky alokované proměnné
 • objektové programování

2. Algoritmy a programování

 • halda, heapsort
 • rekurzivní třídění (quicksort, mergesort)
 • přihrádkové třídění (bucketsort, radixsort)
 • dolní odhad složitosti problému třídění
 • hledání k-tého nejmenšího prvku (quickselect)
 • vnější třídění
 • dynamicky alokované proměnné, dynamické datové struktury
 • lineární spojové seznamy a operace s nimi, druhy lineárních spojových seznamů
 • použití lineárních spojových seznamů - zásobník a fronta, dlouhá čísla, polynomy
 • stromy, grafy, průchody stromem a grafem
 • binární vyhledávací stromy, operace, vyvážené stromy
 • aritmetické notace, vyhodnocení aritmetického výrazu
 • dynamické programování
 • programová realizace základních grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, bipartitnost, topologické třídění)
 • základy objektového programování

Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NMIN101 Programování 1.

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (16.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK