PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody matematické statistiky - NMAI061
Anglický název: Methods of Mathematical Statistics
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (16.03.2011)
Prohloubení a rozšíření poznatků ze statistiky, zejména principy teorie odhadu a testování hypotéz, podrobné odvození a vysvětlení lineárního modelu a stručný přehled nejpoužívanějších statistických metod. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NMAI059 Pravděpodobnost a statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy matematické statistiky, konstrukcí jednoduchých odhadů a testů a jejich praktickým využitím.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (24.04.2020)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na cvičení a úspěšné vyřešení písemného zápočtového úkolu. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Získání zápočtu je nutná podmínka pro účast na zkoušce.

Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (05.09.2012)

Anděl J., Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha 1998.

Cipra T., Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/ALFA, Praha 1986.

Zvára K., Regrese, MATFZYPRESS, Praha 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (29.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část bude sestávat z příkladů z témat, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo prezentováno na cvičení nebo na přednášce.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (10.09.2013)

Náhodná veličina, normální rozdělení, centrální limitní věta, rozdělení

odvozená od normálního.

Náhodný výběr, odhad, metoda maximální věrohodnosti, momentová metoda,

intervaly spolehlivosti, princip testování hypotéz, t-testy, pořadové

testy.

Náhodné vektory, marginální a podmíněné rozdělení, grafické znázornění

mnohorozměrných dat, mnohorozměrné normální rozdělení, metoda hlavnich

komponent.

Lineární model, polynomická regrese, ověřování předpokladů lineárního

modelu, rezidua, míry vlivu jednotlivých pozorování, analýza časových

řad, kontingenční tabulky, logistická regrese, mnohorozměrná statistika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK