PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Software a zpracování dat ve fyzice částic II - NJSF109
Anglický název: Software and data processing in particle physics II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ipnp.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Garant: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)
Simulace srážek a průchod částic detektorem, statistické metody nutné pro vyhodnocování dat z moderních detektorů, jejich pouľití např. pro měření vlastností detektorů, rekonstrukce dráhy částic a jejich průsečíků - vertexů, metody fitování a určování chyby měření, programový analytický balík ROOT. Tato přednáška navazuje na přednášku Software a zpracování dat ve fyzice částic I.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc. (06.10.2017)

Na konci přednášky a cvičení by student měl být schopen posoudit kvalitu nabraných dat a měl by rozumět typickým postupům spojeným s vyhodnocováním dat a měl by být schopný mnohé kroky zrealizovat vlastními silami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spojenou s prezentací řešení vybraných příkladů.

Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

R. Fruhwirth, M. Regler, R. K. Block, H. Grote, D. Notz: Data Analysis Techniques for High-Energy Physics, 2-nd ed., Cambridge Uni Press, 2000

Review of Particle Physics, The European Physical Journal C, Vol 3, No 1-4, 1998, pp 1-794

Particle Physics Booklet, July 2004,

R. K. Bock, W. Krischer: The Data Analysis BriefBook, July 2004,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se neděluje, předmět je zakončen pouze zkouškou. Zkouška se skládá ze dvou ústních částí:

  • použití Pythia a Geant4 (Dr. Davídek)
  • ostatní témata přednášené na přednášce podle pracovního textu dostupném na web v elektronické formě (Dr. Kodyš)

V obou částech zkoušky se jedná o ukázku funkčnosti příkladu a diskuse nad ním, přičemž zadání příkladů je známé předem. Příklady mohou být řešeny v libovolném programovém prostředí, preferujeme ROOT nebo Python.

Jednotlivé části zkoušky lze konat v různých termínech, po dohodě s vyučujícím. Výsledné hodnocení je posuzováno podle všech výše uvedených částí.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Simulace srážek a průchod částic detektorem, statistické metody nutné pro vyhodnocování dat z moderních detektorů, jejich použití např. pro měření vlastností detektorů, rekonstrukce dráhy částic a jejich průsečíků - vertexů, metody fitování a určování chyby měření, programový analytický balík ROOT.

Simulace fyzikálních procesů metodou Monte Carlo: generátor případu Pythia, průchod částic detektorem (Geant4)

Druhy a způsoby nabírání dat, jejich organizace, analogové a digitální zdroje dat

Vlastnosti nabíraných dat a jejich zdrojů, rovnice odezvy, signál / šum, S-křivky, časová odezva signálu, synchronizace, triggering, určování chyb měření

Signál z detektorů: přechod od signálu detektoru k bodu v prostoru, rekonstrukce dráhy částice, rekonstrukce vertexu rozpadu částice, polohování detektorů (alignment)

Signál z analogových detektorů, zpracování signálu, základy vyhodnocování spekter

Práce na software velkých experimentů a jeho organizace, světová výpočtová distribuovaná síť (GRID)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK