PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky - NJSF103
Anglický název: Experimental Methods of Nuclear and Subnuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolezal/teach/expmet/
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (20.03.2015)
Fyzikální procesy při průchodu záření látkou Detekce a spektrometrie jaderného záření Základní typy experimentů v jaderné fyzice Detekční metody používané ve fyzice částic Měření základních parametru částic Velká detekční zařízení Sběr a zpracování experimentálních údajů
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet a zkouška.

Zápočet je udělen za úspěšné absolvování písemného testu. Lze ho opakovat.

Písemka sestává z příkladů obdobných těm, které bylypočítány na cvičeních.

Udělení zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (20.03.2015)

W. R. Leo, Technics for nuclear and particle physics (Springer, 1994)

R. C. Fernow, Introduction to experimental particle physics (Cambridge University Press, 1986)

D. Green, The physics of particle detectors (Cambridge University Press, 2000)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane po jedné otázce z každého ze tří okruhů:

  • Interakce záření s látkou
  • Detektory pro jadernou fyziku
  • Detektory pro subjadernou fyziku

Požadavky odpovídají sylabu předmštu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (07.05.2004)

Zdroje záření bez elektrického náboje. Principy získávání záření bez náboje, zdroje záření g, zdroje neutronů z radioaktivních zářičů, neutronové generátory.

Obecné vlastnosti detektorů. Funkce odezvy, pulzní a tokové detektory, energetické rozlišení, detekční účinnost detektorů, časové charakteristiky detektorů, metody určení časových charakteristik.

Detektory založené na ionisaci plynu. Ionisační komory, metody registrace s plynovým zesílením, použití ionisačních komor a proporcionálních počítačů, Geiger-Möllerovy počí-tače, ionizační detektory s tekutou náplní, scintilační detektory fotonásobič, spektroskopie se scintilačním detektorem.

Polovodičové detektory. Typy polovodičových detektorů, kombinovaný systém detekce, spektrometrie g, anticomptonovský detektor, comptonovský detektor, párový detektor.

Spektrometrie neutronů. Průletové metody, mechanické selektory různých typů, metoda odražených jader.

Interakce cástic vysokých energií v prostredí: ionizacní a radiacní ztráty energie, vysílání Cerenkovova a prechodového zárení. Interakce fotonu vysokých energií v prostredí: elektronové-fotonové kaskádní spršky. Interakce neutrin v prostredí. Plynem plnené detektory: proporconální a driftové komory, casove projekcní komora. Scintilacní detektory: scintilátory, fotonásobice, svetlovody, vlnové posunovace, scintilacní vlákna. Cerenkovovy detektory: fokusované, nefokusované, prahové, diferenciální, RICH. Detektory prechodového zárení. Metoda merení doby letu.Dráhové komory: jaderné fotografické emulse, mlžné komory, bublinové komory, jiskrové komory, výbojové komory. Kalorimetrie: elektromagnetické kalorimetry, hadronové kalorimetry, struktura kalorimetru, energetické rozlišení. Detektory neutrin. Magnetické spektrometry. Merení hybnosti a ionizace. Velké detekcní systémy (napr. DELPHI, ATLAS). Sber a zpracování dat. Trigger.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK