PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální prověrka standardního modelu - NJSF073
Anglický název: Experimental Checks on Standard Model
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (07.05.2004)
Částice ve standardním modelu (leptony, kvarky, kvanta cejchovacích polí, Higgsovy částice). Objev vůní kvarků. Experimentální projevy gluonů. Objev leptonu tau. Objev intermediálních bosonů W a Z. Prověrka standardního modelu v současných experimentech (top kvark, tau neutrino, Higgsův boson).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Vstupní podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu, který je udělen za úspěšné absolvování zápočtové písemky.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (01.03.2021)

T. Davídek, R. Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

R. N. Cahn, G. Goldhaber: The Experimental Foundations of Particle Physics, Cambridge University Press, 2nd Edition 2009, ISBN 978-0-521-52147-5

T. Davídek, R. Leitner: Řešené příklady z fyziky elementárních částic, Matfyzpress 2014, ISBN 978-80-7378-267-2

T. Davídek, R. Leitner: Elementární částice - fenomenologie a experiment, 2021

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (15.05.2019)

Objevy vybraných částic a měření souvisejících parametrů

 • objev pozitronu, radiační a ionizační ztráty částic v materiálu
 • rozpad pi→mu→e a poměr hmot pi/mu, určení hmoty pi+, dolet částice
 • pi0, měření hmoty
 • antiproton, identifikace částic pomocí Čerenkovských detektorů, měření doby letu

Intermediální bosony

 • nabité a neutrální proudy ve slabých interakcích, objev W, Z
 • efekty narušení parity, měření slabého směšovacího úhlu
 • spin W a Z a úhlové korelace v rozpadech

Top-kvark a Higgsův boson

 • objev top-kvarku, rozpadové kanály, měření hmoty
 • Higgsův mechanismus; hledání Higgsova bosonu na LEP a Tevatron, objev na LHC
 • Detekce a měření hmoty Higgsova bosonu v různých rozpadech, rekonstrukce invariantní hmoty

Systémy neutrálních mezonů

 • oscilace a narušení CP v systémech D a B-mezonů
 • kvantově-provázané stavy

Neutrina

 • přímá měření hmot neutrin, Kurieho graf
 • oscilace neutrin při průchodu hmotným prostředím
 • Majoranovská neutrina

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK